Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 256 | 81-91

Article title

Zmiany w zakresie zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie polskich kin studyjnych

Content

Title variants

EN
Changes in the area of value management on the niche culture market – on the example of arts cinemas

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian, jakie zachodzą w obszarze zarządzania wartością dla klienta na rynku niszowych usług kulturalnych świadczonych przez kina studyjne. Umacnianie ich pozycji konkurencyjnej oraz utrzymanie się na rynku implikuje konieczność bieżącego monitorowania oczekiwań klientów, aby podejmować działania dostosowawcze w zakresie oferowanych im korzyści. W proces zarządzania powinien być włączany klient oraz inne podmioty partnerskie. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania przeprowadzone w 2011 r. i 2014 r. wśród pracowników polskich kin studyjnych, odnoszące się do weryfikacji procesu zarządzania wartością dla klienta ujmującego jego podstawowe elementy: definiowanie, kreowanie, komunikowanie i dostarczanie wartości, a także współpracę z klientem i podmiotami zewnętrznymi.
EN
The goal of the article is a presentation of changes that occur in the area of value management for customers on the niche market of cultural services as provided by arts cinemas. Strengthening their competitive position and the need to stay on the market imply the necessity to constantly monitor customer expectations in order to possibly adjust benefits offered to them. The customer and partners should be included into the management process. The empirical basis for the article was research conducted in 2011 and 2014 among employees of Polish arts cinemas, which aimed at the validation of value management and its principle elements: definition, creation, communication and delivery of value as well as cooperation with customers and internal subjects.

Year

Volume

256

Pages

81-91

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

References

 • Dobb M. (1976), Teorie wartości i podziału od Adama Smitha: ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa [za:] D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Doligalski T. (2013), Internet w zrządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Iwińska-Knop K. (2013), Wartość dla klienta jako fundament lojalności [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź.
 • Iwińska-Knop K., Szymańska K. (2014), Zarządzanie wartością dla klienta na rynku kultury niszowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwaˮ, nr 9(776), wrzesień.
 • Kłoskowska A. (2005), Kultura masowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mitręga M., Laskowska-Witek J. (2015), Rutyny współtworzenia wartości z klientem –konceptualizacja i pomiar, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39, t. 2, Szczecin http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-25.pdf (dostęp: 9.09.2015).
 • Mruk H., Stępień B. (2013), Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rutkowski I. (2006), Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Sagan A. (2012), Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym – założenia teoretyczne i metody badawcze [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L. (1991), Consumption Value and Market Choices: Theory and Applications, Thomson South – Western, New York [za:] M. Łapczyński, Wartość dla klienta – przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010.
 • Siemieniako D. (2008), Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzaniu, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, „Journal of Marketing Theory and Practice”, Vol. 15, No. 1 [za:] M. Łapczyński, Wartość dla klienta – przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego runku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010.
 • Szymańska K. (2011), Postawy prosumenckie i szanse ich wykorzystania na rynku kultury niszowej (na przykładzie kin studyjnych) [w:] A. Burlita (red.), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 50, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • [www1] http://www.kinastudyjne.pl/kina.html (dostęp: 7.02.2015).
 • [www2] http://www.fn.org.pl/page/index.php?str=130 (dostęp: 24.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cd8c72f7-f3d2-4148-b743-87dfb162e346
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.