Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 22-36

Article title

Strategia rozwoju otwartego Chin jako źródło narastania międzynarodowej nierównowagi płatniczej w kontekście handlu z USA

Content

Title variants

EN
China’s open development strategy as a source of growing international payment disequilibrium in the context of the trade with the US

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Narastanie od przełomu wieków międzynarodowej nierównowagi płatniczej stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla dalszego rozwoju handlu międzynarodowego. Jest także jedną z przyczyn światowego kryzysu finansowego 2007/2008+ oraz stanowi w konsekwencji strukturalny hamulec rozwoju gospodarki światowej. Uważa się, że istotnym źródłem tej sytuacji jest dynamiczny, ale niezrównoważony wzrost obrotów handlowych gospodarek wschodzących Azji Wschodniej, zwłaszcza Chin, w następstwie realizowanej przez nie strategii rozwoju otwartego o charakterze proeksportowym. Celem artykułu jest przedstawienie elementów proeksportowej strategii rozwoju otwartego na przykładzie Chin w kontekście związków tej strategii z narastaniem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu Chiny – USA. W artykule przedstawiono: elementy chińskiej strategii rozwoju otwartego oraz jej wpływ na budowę potencjału eksportowego; istotę międzynarodowej nierównowagi płatniczej oraz jej fazy w kontekście handlu Chiny – USA; problem gospodarek nadwyżkowych i deficytowych w kontekście narastania tendencji protekcjonistycznych; nowe tendencje w międzynarodowym wewnątrzgałęziowym podziale pracy z udziałem Chin i USA w odniesieniu do narastania międzynarodowej nierównowagi płatniczej.
EN
The increase in international payment disequilibrium since the turn of the century is one of the key challenges for the further development of international trade. It is also one of the causes of the global financial crisis 2007/2008+ and, as a consequence, constitutes a structural brake on the development of the world economy. We argue that the significant source of this situation is the dynamic but unbalanced growth of trade in the emerging economies of East Asia, especially China, as a result of its pro-export open development strategy. The aim of the article is to present elements of a pro-export open development strategy using China as the example in the context of the links between this strategy and the growing international payments disequilibrium, with particular emphasis on the trade between China and the USA. The paper presents: elements of China’s open development strategy and its impact on building export potential; the disequilibrium of international payments disequilibrium and its phases in the context of trade between China and the USA; the problem of surplus and deficit economies in the context of growing protectionist tendencies; new tendencies in the international intra-industry division of labour in the context of growing international payment disequilibrium.

Year

Volume

385

Pages

22-36

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Instytut Społeczno-Ekonomiczny

References

 • Brunet A., Guichard J.P. (2011), Chiny światowym hegemonem?, Studio Emka, Warszawa.
 • Brzeziński Z., Scowcroft B. (2009), Ameryka i świat, Świat i My, Łódź.
 • Budnikowski A. (2017), Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 • Campbell K.M., Ratner E. (2018), The China Reckoning. How Beijing Defied American Expectations, “Foreign Affairs” March/April, Vol. 97, No. 2, s. 60-70.
 • Hale D., Hughes L. (2003), China Takes Off, “Foreign Affairs”. November/December, Vol. 82, No. 6, s. 36-53.
 • ITC (2018), International Trade Centre Statistics.
 • Lutkowski K. (2006), Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, „Ekonomista”, nr 4, s. 425-473.
 • Majchrowska E. (2014), Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin, AFM, Kraków.
 • NBSC (2017), National Bureau of Statistics of China.
 • Rączkowski S. (1984), Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa.
 • Skopiec D.A. (2017), Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Starzyk K. (2009), Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Placet, Warszawa.
 • Starzyk K. (2012), Załamanie międzynarodowej równowagi płatniczej jako przyczyna światowego kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Starzyk K. (2018), Dylematy niedokończonej transformacji chińskiej gospodarki z perspektywy gospodarki światowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 523, s. 392-399.
 • “The Economist” (2018), China and the West, March.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cdc5ec56-bc66-472b-9e9d-e27df649702b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.