Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 245-260

Article title

Ochrona informacji niejawnych w aktach wykonawczych

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of Classifield Information According to Delegated Legislation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor, analizując problem ochrony informacji niejawnych na podstawie aktów wykonawczych do Ustawy o ochronie informacji niejawnych przedstawia wszystkie zasadnicze elementy systemu ochrony, którego podstawę stanowi Ustawa o ochronie informacji niejawnych, regulująca organizację ochrony informacji niejawnych, między innymi poprzez określenie właściwości służb ochrony państwa z zakresu ochrony klasyfikowanych informacji oraz ich współdziałania z innymi służbami, a także kierownikami jednostek organizacyjnych, która zotała uzupełniona i skonkretyzowana przez regulacje zawarte w licznych rozporządzeniach. Akty te, niewątpliwie jako przepisy wykonawcze, stanowią nieodzowną, a przede wszystkim podstawową formę udziału organów wykonawczych w stosowaniu prawa. Rozporządzenia te, będąc aktami normatywnymi, wydawanymi przez naczelne organy administracji państwowej dokonują szczegółowej regulacji materii zawartej w Ustawie o ochronie informacji niejawnych, co uzasadnione jest faktem, że ustawa nie jest w stanie wyczerpująco i kompletnie regulować danych stosunków społecznych.
EN
The author in his analysis of the problem of protection of classified information, based on delegated legislation under the Law on Protection of Classified Information, presents all the essential elements of the protection system based on the Law on Protection of Classified Information. This act governing the system of protection of classified information, including by setting out the responsibilities of national security services within the area of protection of classified information and their cooperation with other agencies as well as with heads of organizational units, was supplemented and made more specific by enacting the rules contained in various regulations. These secondary acts are indispensable and fundamental instruments for executive bodies to take part in the process of application of law. These regulations, as acts of normative nature issued by main bodies of central administration, more precisely govern the matter contained in the Law on Protection of Classified Information since primary legislation alone is not able to fully and completely govern that specific scope of social relationships.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cdd12b46-af11-4282-8392-cc633cf5c97c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.