PL EN


2016 | 263 | 88-102
Article title

Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy

Content
Title variants
EN
Capital market reaction to the dividend initiation in the background of catering theory of dividends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych nad reakcją warszawskiego parkietu na ogłoszenie wypłaty dywidendy inicjalnej. W artykule postawiona została główna hipoteza badawcza stanowiąca, iż cateringowa teoria dywidendy znajduje potwierdzenie na GPW w Warszawie. Hipoteza ta została zoperacjonalizowana przy pomocy dwóch hipotez szczegółowych: 1) hipotezy HP1 stanowiącej, że w latach wysokiej premii dywidendowej relatywnie więcej spółek rozpoczyna wypłatę dywidendy, a wartość dywidendy inicjalnej jest wyższa niż w pozostałych latach oraz 2) hipotezy HP2 stwierdzającej, iż rynek kapitałowy wyżej wycenia spółki inicjujące dywidendę w latach tzw. dużego sentymentu inwestorów do spółek dywidendowych. Empiryczna weryfikacja hipotez badawczych przeprowadzona została z wykorzystaniem równoważonej premii dywidendowej, współczynników skłonności spółek do inicjowania wypłaty dywidendy, współczynników pomiaru wysokości dywidendy inicjalnej oraz modelu rynkowego. Wstępne badania empiryczne potwierdziły postawione hipotezy badawcze.
EN
The aim of this paper is to present the results of empirical research on the reaction to the announcement of initial dividend. The main research hypothesis states that catering theory of dividends is confirmed on the Warsaw Stock Exchange. This hypothesis is operationalized by two auxiliary hypotheses: 1) hypothesis HP1 stipulating that in the years of high dividend premium relatively more companies initiate dividends and the amount of initial dividend is higher than in the other years, and 2) hypothesis HP2 stating that the capital market is valuating higher those companies that are initiating dividend payments in the years of strong sentiment for dividend payers. Empirical verification of research hypothesis was carried out using dividend premium, indicators of companies’ propensity to initiate dividend, measures of initial dividend level and market model. Preliminary empirical studies partly confirmed formulated hypotheses.
Year
Volume
263
Pages
88-102
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
References
 • Aharony J., Swary I. (1980), Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders’ Returns: An Empirical Analysis, „The Journal of Finance”, Vol. 35, No. 1.
 • Asquith P., Mullins D.W. (1983), The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholder’s Wealth, „The Journal of Finance”, Vol. 56, No. 1.
 • Baker M., Wurgler J. (2004), A Catering Theory of Dividend, „The Journal of Finance”, No. 59.
 • Czerwonka L. (2010), Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki [w:] E. Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 634.
 • Dhaliwal D.S., Erickson M., Trezevant R. (1999), A Test of the Theory of Tax Clienteles for Dividend Policies, „National Tax Journal”, Vol. 52, No. 2.
 • Easterbrook F.H. (1984), Two Agency-Cost Explanations of Dividends, „American Economic Review”, Vol. 74, No. 4.
 • Gajdka J. (2013), Behawioralne finanse przedsiębiorstw, UŁ, Łódź.
 • Gordon, M.J. (1959), Dividends, Earnings, and Stock Prices, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 41, No. 2.
 • Grullon G., Michaely R., Swaminathan B. (2002), Dividend Changes as a Sign of Firm Maturity?, „Journal of Business”, Vol. 75, No. 3.
 • Gurgul H., Majdosz P. (2005), Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market, „Badania Operacyjne i Decyzji”, nr 1.
 • Healy P.M., Palepu K.G. (1988), Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions, „Journal of Financial Economics”, Vol. 21, Iss. 2.
 • Jerzemowska M. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Jin Z. (2000), On the Differential Market Reaction to Dividend Initiations, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, No. 20.
 • Li W., Lie E. (2006), Dividend Changes and Catering Incentives, „Journal of Financial Economics”, No. 80.
 • Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, „The American Economic Review”, Vol. 46, No. 2.
 • Litzenberger R.H., Ramaswamy K. (1979), The Effects of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: Theory and Empirical Evidence, „Journal of Financial Economics”, Vol. 7, No. 2.
 • Michaely R., Thaleri R.H., Womack K.L. (1995), Price Reaction to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift?, „The Journal of Finance”, Vol. 50, No. 2.
 • Miller M.H., Modigliani F. (1961), Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, „The Journal of Business”, Vol. 34, No. 4.
 • Mueller D.C. (1972), A Life Cycle Theory of the Firm, „Journal of Industrial Economics”, Vol. 20, No. 3.
 • Perepeczo A. (2013), Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań [w:] D. Zarzecki (red.), Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 761, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 60.
 • Szyszka A. (2001), Reakcja inwestorów na ogłoszenia raportów kwartalnych spółek notowanych na GPW w Warszawie [w:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, AE w Poznaniu, Poznań.
 • [www 1] http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (dostęp: 15.04.2015).
 • [www 2] http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=11 (dostęp: 15.04.2015).
 • [www 3] http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/quotes/archive/1 (dostęp: 15.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ce0f9887-4a4b-41a2-839a-7dbdb71e0d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.