Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 351 | 152-163

Article title

Wielowymiarowy charakter reputacji przedsiębiorstwa – implikacje dla zarządzania

Authors

Content

Title variants

EN
Multidimensional character of the corporate reputation − implications for management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Reputacja jest określana jako zagregowana ocena przedsiębiorstwa i jego działalności oparta na percepcji różnych grup interesariuszy. Ocena ta opiera się zarówno na przesłankach racjonalnych, jak i emocjonalnych oraz dotyczy wszystkich aspektów aktywności przedsiębiorstwa. Reputacja ma zatem wielowymiarowy, złożony i interdyscyplinarny charakter, co generuje określone implikacje dla zarządzania. Celem artykułu jest próba konceptualizacji zarządzania reputacją przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jej wielowymiarowego charakteru. Do realizacji tego celu wykorzystano metody przeglądu literatury przedmiotu oraz krytycznej analizy dotychczasowych paradygmatów. Główne konstatacje odnoszą się do charakteru zarządzania reputacją, które wymaga podejścia holistycznego, zaangażowania i koordynacji działań wszystkich komórek funkcjonalnych oraz na poziomie strategicznym.
EN
Reputation is defined as the aggregate assessment of the company and its activities, based on the perception of various stakeholder groups. This assessment is based on both rational and emotional reasons and concerns all aspects of the company’s activity. Reputation is therefore multidimensional, complex and interdisciplinary, which generates specific implications for management. The aim of the article is to try to conceptualize the management of the company’s reputation, taking into account its multidimensional character. To accomplish this goal, the methods of literature review of the subject and critical analysis of the existing paradigms were used. The main observations relate to the nature of reputation management, which requires a holistic approach, commitment and coordination of all functional units and at the strategic level.

Year

Volume

351

Pages

152-163

Physical description

Contributors

 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki

References

 • Barnett M.L., Jermier J.M., Lafferty B. (2006), Corporate Reputation: The Definitional Landscape, “Corporate Reputation Review”, Vol. 9, No. 1, s. 26-38.
 • Clardy A. (2012), Organizational Reputation: Issues in Conceptualization and Measurement, “Corporate Reputation Review”, Vol. 15, No. 4, s. 285-303.
 • Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Doorley J., Garcia H.F. (2010),Reputation Management. The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, Routledge, New YorkLondon.
 • Figiel A. (2013), Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Fombrun C.J., van Riel C.B.M. (1997), The Reputational Landscape, “Corporate Reputation Review”, Vol. 1, No. 1/2, s. 5-13.
 • Głuszek E. (2015), Wielowymiarowość reputacji przedsiębiorstwa − czy rozgłos może być jednym z wymiarów? “Management Forum”, Vol. 3, No. 2, s. 30-37.
 • Głuszek E. (2016), Sygnalizowanie reputacji kompetencji i reputacji charakteru przedsiębiorstwa w kontekście zniekształcania oceny społecznej, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance”, Vol. 14, No. 2/1, s. 117-130.
 • Illia L., Lurati F. (2006), Stakeholder Perspectives on Organizational Identity: Searching for a Relationship Approach, “Corporate Reputation Review”, Vol. 8(4), s. 293-304.
 • Lange D., Lee P., Dai Y. (2011), Organizational Reputation: A Review, “Journal of Management”, Vol. 37, No. 1, s. 153-184.
 • Low J., Kalafut P.C. (2002), Invisible Advantage – How Intangibles Are Driving Business Performance, Perseus Publishing, Cambridge, MA.
 • Mishina Y., Block E.S., Mannor M.J. (2011), The Path Dependence of Organizational Reputation: How Social Judgment Influences Assessments of Capability and Character, “Strategic Management Journal”, Vol. 34, No. 5, s. 459-477.
 • Rayner J. (2003), Managing Reputational Risk. Curbing Treats, Leveraging Opportunities, John Wiley & Sons, England.
 • Resnick J.T. (2006), Reputational Risk Management: A Framework for Safeguarding Your Organization’s Primary Intangible Asset, Princeton, NJ.
 • Rindova V.P., Pollock P.T., Hayward M.L. (2006), Celebrity Firms: The Social Construction of Market Popularity, “Academy of Management Review”, No. 31, s. 50-71.
 • Rindova V.P., Williamson I.O., Petkova A.P. (2010), Reputation as an Intangible Asset: Reflections on Theory and Methods in Two Empirical Studies of Business School Reputations, “Journal of Management”, Vol. 36, No. 3, s. 610-619.
 • Rindova V.P., Williamson I.O., Petkova A.P., Sever J.M. (2005), Being Good or Being Known: An Empirical Examination of the Dimensions, Antecedents, and Consequences of Organizational Reputation, “Academy of Management Journal”, Vol. 48(6), s. 1033-1049.
 • Szwajca D. (2011), Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy? „Marketing i Rynek”, nr 7, s. 8-13.
 • Szwajca D. (2014), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy, „Studia Ekonomiczne”, nr 202, s. 90-99.
 • Szwajca D. (2016), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy, CeDeWu, Warszawa.
 • Walker K. (2010), A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement, and Theory, “Corporate Reputation Review”, Vol. 12, No. 4, s. 357-387.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cf4ea129-e627-425d-8cb3-3405f4ba552f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.