Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 120-133

Article title

Doradca restrukturyzacyjny jako agent zmiany w postępowaniu naprawczym

Authors

Content

Title variants

EN
Restructuring advisers as change agent in restructuring process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Doradca restrukturyzacyjny pełni ważną rolę w postępowaniu prowadzonym wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Istotność tej funkcji podkreśla fakt, że mogą ją pełnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Ministra Sprawiedliwości. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie, jakie funkcje pełnią doradcy w postępowaniach naprawczych. Pokazano w nim również, jakie wymogi muszą oni spełnić, aby móc wykonywać czynności wynikające z zapisów ustawy. Dodatkowo sam proces restrukturyzacji został scharakteryzowany wraz ze wskazaniem jego rodzajów funkcjonujących w obrocie prawnym.
EN
The restructuring advisor plays an important role in the proceedings against the debtor who is insolvent or threatened with insolvency. The significance of this function is emphasized by the fact that it can be held only by persons having appropriate qualifications confirmed by the Minister of Justice. The following article is intended to show what functions advisers perform in restructuring process. It also shows what requirements they must meet in order to carry out activities resulting from the provisions of the Restructuring Act. In addition, the restructuring process itself has been characterized along with an indication of its types operating in Poland.

Year

Volume

381

Pages

120-133

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania

References

 • Antczak Z. (2015), Rozważania semantyczno-epistemologiczne nad zakresami znaczeniowymi pojęcia restrukturyzacja [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Benduch D., Janik E. (2016), Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, „Europa Regionum”, nr 29, s. 337-350.
 • Bennis W.G., Benne K.D., Chin R. (1969), The Planning of Change, Holt, Reinhart and Winston, New York.
 • Borowiecki R., Nalepka A. (2003), Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 73-96.
 • Budzik-Nowodzińska I. (2017), Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 2, s. 183-199.
 • Cabała P., Bartusik K. (2006), Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Daniecki W. (2004), Strategie zmian. Refleksje nad praktyką, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Durlik I. (1998), Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Havelock R.G., Havelock M.C. (1973), Training for Change Agent, Center for Research of Utilization of Scientific Knowledge, Institute for Social Research, The University of Michigan.
 • Kowlak R. (2017), Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4, s. 437-446.
 • Krawiec F. (2007), Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Lippitt R., Watson J., Westley B. (1958), The Dynamics of Planned Change, Harcourt, Brace & World, New York.
 • Lunenburg F. (2010), Managing Change: The Role of the Change Agent, „International Journal of Management, Business, and Administration”, Vol. 13(1), s. 1-6.
 • Mozalewski M. (2010), Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2, s. 215-236.
 • Sapijaszka Z. (1996), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa.
 • Schermerhorn J.R. (2008), Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Sobka M. (2014), Zmiany organizacyjne w torii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Stabryła A. (1995), Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Dz.U. 2007, Nr 123, poz. 850.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015 poz. 978.
 • Wawak T. (2019), Lider i przywódca zmian, http://tadeusz.wawak.pl/content/lider-iprzywodca-zmian (dostęp: 5.02.2019).
 • Wieczerzyńska B. (2015), Prawo restrukturyzacyjne – potrzeba i ocena regulacji, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, nr 2, s. 58-72.
 • Wydrzyński P. (2016), O psychologicznych aspektach wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, „Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 5, s. 117-127.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d030deca-a0e0-4a43-9ca3-a3e9883cf429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.