Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 42-53

Article title

Harmonizowanie łańcuchów logistycznych organizacji aspektowych

Content

Title variants

EN
Harmonizing logistic chains of aspect organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sprawność działania sądów jest przedmiotem krytyki zarówno opinii publicznej, jak i środowiska gospodarczego, a poszukiwanie rozwiązań staje się wyzwaniem. W artykule przyjęto hipotezę, że istotnym kryterium dla sądów jako organizacji aspektowych powinna być sprawność realizowanych procesów, a analiza działalności organizacji powinna być prowadzona w odniesieniu do cyrkulacji logistycznej. Celem była analiza zakłóceń w procesach realizowanych w sądach powszechnych, stanowiących przykład organizacji aspektowych. Wskazano rodzaje cech wywołujących te symptomy z zastosowaniem zasady D.R. Towilla. Analizę podporządkowano poszukiwaniu rozwiązań z obszaru logistyki w kierunku kompleksowego ujęcia łańcucha procesów. Ponadto wykazano, że symptomy zakłóceń wynikają ze zidentyfikowanych cech dynamicznych, fizycznych, operacyjnych i organizacyjnych.
EN
Efficiency of the courts is criticized both by the public and the economic environment, and the search for solutions becomes a challenge. It was hypothesized that an important criterion for the courts as an aspect organizations should be the efficiency of the processes and the analysis of the organization’s activities should be carried out in relation to the logistic circulation. The aim of the article was to analyze the disruptions in processes carried out in common courts. The types of characteristics that caused these symptoms were indicated using the D.R. Towill principle. The analysis was subordinated to the search for solutions in the field of logistics towards a comprehensive approach to the chain of processes. The article showed that the symptoms of disturbances result from the identified dynamic, physical, operational and organizational characteristics.

Year

Volume

381

Pages

42-53

Physical description

Contributors

 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

References

 • Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Wydanie III zmienione, PWE, Warszawa.
 • Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami, Helion, Gliwice.
 • Ciesielski M., Długosz J., red. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 • Cooke J.A. (1992), Supply Chain Management 90s Style, “Traffic Management”, May, s. 57-59.
 • Frankowska M. (2015), Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości – próba usystematyzowania koncepcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 31, s. 77-91.
 • Gołembska E. (1999), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
 • Gołembska E. (2009), Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Gołembska E., red. (2001), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa–Poznań.
 • Hopkins T., Wallerstein I. (1977), Patterns of Development of the Modern World-System, „Review”, Vol. 1 (2), s. 11-45, za: J. Bair (2014), Editor’s Introduction: Commodity Chains in and of the World-System, “Journal of World-Systems Research, American Sociological Assiociation”, Vol. 20(1).
 • Mroczko F. (2016), Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw. Logistyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2013), Integration and Standardization of Processes as a Determinant of Workload Balancing in the Court Secretariats, Carpathian Logistics Congress. CLC’ 2013, December, 9th-11th, Cracow, Poland, Tanger Ltd., CD.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2015), The Reform of the Common Judiciary in Poland – Annexation or Adaptation? [w:] A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (eds.), Knowledge, Economy, Society. Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 439-450.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2016), Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E. (2015), Elektronicznie systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 117, s. 541-550.
 • Owczarski S. (2006), Tendencje rozwojowe logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 • Penc P. (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 • Radziejowska G. (2012), Aspekty logistyczne w zarządzaniu realizacją zamówień na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 1871, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 60, Gliwice.
 • Rooze E.J. (2010), Differentiated Use of Electronic Case Management System, “International Journal for Court Administration”, www.iaca.ws/files/ErwinRooze-ElecCaseMgmt.pdf .
 • Sołtysik M. (2003), Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Szymonik A. (2011), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część II, Difin, Warszawa.
 • Towill D.R. (1999), Simplicity Wins: Twelve Rules for Designing Effective Supply Chain Control, “The Institute of Operations Management” No. 25(2), s. 10-13.
 • Tubielewicz A., Tubielewicz K. (2016), Podstawy budowy metody doskonalenia łańcucha logistycznego [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Upton D.M. (1995), What Makes Factories Flexible? “Harvard Business Review”, No. 07-08, s. 74-84.
 • Waściński T. (2014), Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 103, s. 25-38.
 • Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 • Wojciechowski T. (1995), Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d034c0e6-e10f-47dd-88b0-47ccacd6a6a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.