Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 245 | 194-204

Article title

Klasyfikacja i wycena aktywów związanych z działalnością rolniczą według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Classification and Valuation of Assets Related with Agriculture Activity on the IFRS for Small and Medium-Sized Entities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Polsce działalność rolnicza prowadzona jest głównie przez małe, często rodzinne gospodarstwa rolne. Jednak w dobie globalizacji rośnie liczba gospodarstw prowadzących działalność na większą skalę, zobowiązanych do stosowania zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Ustawa ta nie uwzględnia specyfiki działalności rolniczej. W polskich przepisach występuje zapis, że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy oraz w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki stosują MSR/MSSF. Specyfikę działalności rolniczej ujęto w MSR 41 oraz MSSF dla MŚP. Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji oraz zasad wyceny aktywów związanych z działalnością rolniczą według MSSF dla MŚP.
EN
The agriculture activity in Poland is mainly run by small and frequently family-run, agriculture farms. In the times of globalization, the number of farms running their activity on larger scale is increasing, which obliges them to use principles specified by the Accountancy Law. However, this Law does not cover specifications of the agriculture activity. In the Polish regulations there is a record, that in cases not covered by the regulations of the Law and in the case of lack of respective national standard, the entities use the International Accounting Standards/International Financing Reporting Standards (IAS/IFRS). The Specifications of agriculture activity has been enclosed in IAS 41 and IFRS for SMEs. The aim of this article is to present the classification and the principles of assets valuation related with agriculture activity, according to IFRS for SMEs.

Year

Volume

245

Pages

194-204

Physical description

Contributors

References

 • Argilés J., Aliberch A., Blandón J. (2012), A Comparative Study of Difficulties in Accounting Preparation and Judgement in Agriculture Using Fair Value and Historical Cost for Biological Assets Valuation, "Revista de Contabilidad", Vol. 15, No. 1.
 • Bohušová H., Svoboda P. (2011), What Does the Implementation of IFRS for SMEs Bring for Agricultural Enterprises? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LIX, No. 7.
 • Booth P., Walker R. (2003), Valuation of SGARAs in the Wine Industry: Time for Sober Reflection, "Australian Accounting Review", Vol. 13, No. 31.
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2011), Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4(22).
 • Herbohn K.F. (2006), Accounting for SGARAS: A Stock Take of Practice Before Compliance with AASB 141 Agriculture, "Australian Accounting Review", Vol. 16, No. 39.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP) (2009), SKwP, Warszawa.
 • MSR 41 Rolnictwo (2014) [w:] Z. Adamkiewicz i in. (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Prymon K. (2012), Możliwości wprowadzenia modelu wartości godziwej w Rolnictwie [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 251.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Żyznowski T. (2011), Działalność rolnicza w księgach rachunkowych, "Rachunkowość", nr 7.
 • [www 1] http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji- Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne/Rynek-mleka/RYNEK-MLEKA-notowania-zaokres- 16.03.2015-22.03.2015-r (dostęp: 27.03.2015).
 • [www 2] http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji- Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne/Rynek-chmielu/RYNEK-CHMIELUnotowania- za-okres-pazdziernik-2014 (dostęp: 22.03.2015).
 • [www3] http://www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl/documents/688523/0/cennik+na+sadzonki +2014r..pdf (dostęp: 25.03.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d03a44a6-6ad8-453e-ba2c-54c20d0d41ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.