Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 345 | 21-44

Article title

Copyrights and human capital as the determinants of accounting development

Authors

Content

Title variants

PL
Prawa autorskie i kapitał ludzki jako determinanty rozwoju rachunkowości

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The practical application of accounting, its focus on practical goals, as well as the origins and development of accounting ‘from common knowledge to scientific knowledge’ represent the main prerequisites allowing to define accounting as a practical science. Its development depends on many factors including intangible assets (e.g., copyrights, human resources and human capital). The purpose of the article is to analyse the role played by the broadly approached intangible assets in the process of accounting development as a practical science, both in its scientific and practical dimension, based on the case of copyrights and human capital. Authors’ entitlements in the form of personal copyrights protect them and also create a scientific personality and human capital in the scientific/accounting environment. Both copyrights and human capital establish the identity of accounting, its image and reputation.
PL
Możliwość praktycznego zastosowania rachunkowości, jej nastawienie na praktyczny cel oraz powstanie i rozwój rachunkowości „od wiedzy potocznej do wiedzy naukowej”, to główne przesłanki pozwalające określić rachunkowość jako naukę praktyczną. Jej rozwój zależy od wielu czynników, wśród których można wskazać aktywa niematerialne (np. prawa autorskie, zasoby ludzkie i kapitał ludzki). Celem artykułu jest przeanalizowanie roli, jaką pełnią szeroko pojęte aktywa niematerialne w procesie rozwoju rachunkowości jako nauki praktycznej na przykładzie prawa autorskiego i kapitału ludzkiego. Przysługujące twórcom utworów osobiste prawa autorskie chronią ich i jednocześnie kreują osobowość naukową i kapitał ludzki w środowisku naukowym/ rachunkowym. Zarówno prawa autorskie, jak i kapitał ludzki tworzą tożsamość rachunkowości, jej wizerunek i reputację.

Year

Volume

345

Pages

21-44

Physical description

Contributors

author
 • Wrocław University of Economics. Faculty of Economics, Management and Tourism. Department of Finance and Accounting

References

 • Accounting Act dated 29th September 1994, Journal of Laws of 1994, No. 121, item 591; Journal of Laws of 2016 items, 1047, 2255; Journal of Laws of 2017, items 61, 245.
 • Bąk M. (2014), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju rachunkowości [Human capital as the factor of accounting development] [in:] S. Sojak (red.), Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność [Abacus – from the origins of accounting till modern times], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 271-285.
 • Bąk M. (2015), Rachunkowość i jej kapitał, czyli rachunkowość w wymiarze niematerialnym [Accounting and its capital, i.e. accounting in non-material dimension] [in:], Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja [Accounting – macroeconomic policy – globalization], Prace Naukowe, nr 390, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, pp. 45-54.
 • Blaug M. (1976), Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survery, “Journal of Economic Literature”, No. 3, pp. 327-355.
 • Demski J.S. (2006), Is Accounting an Academic Discipline? Congress of American Accounting Association, August 9, Anaheim, CA.
 • Dobija M. (1997), Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno- ekonomicznej [Balance sheet and report on added value in socio-economic accounting], “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 40, pp. 29-41.
 • Dobija M. (1998), Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego [Capital, capitalisation and human capital accounting], “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, No. 46, pp. 69-80.
 • Dobija D. (2005), Wartość dodana i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa [Added value and intellectual capital of an enterprise] [in:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie [The outline of accounting theory], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, pp. 203-228.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa [Accounting as a scientific discipline], “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 59(115), pp. 25-40.
 • Dobija M., Dobija D. (2003), O naturze kapitału [About the nature of capital], “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 17(73), pp. 5-27.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M. (2011), Szkice z historii rachunkowości [Sketches from accounting history], PTE, Kraków.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy [Human capital and economic growth], PWN, Warszawa.
 • Dworak E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy [Knowledge-based economy in Poland. Assessment, determinants, perspectives], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, Łódz.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny [Intellectual capital], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Górnicki L. (2013), Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej [The development of copyright idea: from ancient times till World War II], Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42471/Rozwoj_ idei_praw_autorskich.pdf (accessed: 26.04.2017).
 • Heller M. (1992), Filozofia nauki [The philosophy of science], Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 • Hellich E. (2006), Teoria podmiotu gospodarczego w rachunkowości jednostek sektora publicznego [The theory of economic entity in the accounting of public sector units] [in:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki [Accounting standards vs. modern economy challenges], Vol. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 97-111.
 • Higher Education Act dated 27th July 2005, Journal of Laws of 2016, item 1842.
 • Itami H., Roehl T.W. (1987), Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, MA – London, UK.
 • Jarugowa A. (1991), Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości [Some determinants of accounting development] [in:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości [Modern accounting problems], PWE, Warszawa, pp. 11-15.
 • Kamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie [Accounting on the bend] [in:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro [Accounting yesterday, today, tomorrow], SKwP, Warszawa, pp. 133-158.
 • Kamela-Sowińska A. (2013), Czy rachunkowość to już nauka społeczna [Is accounting a social science yet] [in:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy [The study of accounting at the threshold of knowledge-based economy. Polish field survey], Wydawnictwo SGH, Warszawa, pp. 309-327.
 • Karmańska A., red. (2013), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy [The study of accounting at the threshold of knowledge-based economy. Polish field survey], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Karpiński K. (2006), Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych [Introduction to the methodology of social sciences], Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • Kasperowicz A. (2015), Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji [Accounting signs and codes in the communication process], “Theoretical Journals of Accounting”, nr 81(137), pp. 107-122.
 • Kunasz M. (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej [The theory of human capital at the background of economic thought] [in:] A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia [Unification of European economies: Opportunities and threats], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 433-442.
 • Kwiatkowski S. (2001), Bogactwo wiedzy [The wealth of knowledge] [in:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku [Knowledge-based economy. Challenges for the 21st century Poland], KBN, Warszawa, pp. 244-256.
 • Lipnicki M. (br.), Naukoznawstwo [Science studies], http://logic.amu.edu.pl/images/3/30/Naukoznawstwo3.pdf (accessed: 25.04.2017).
 • Pacioli L. (2007), Tractatus XI de Computis et Scripturis, Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Traktat o rachunkowości wydany z okazji Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007 [The Treaty on accounting published on the occasion of the 100th Anniversary of accountants associations on Polish territories 1907-2007], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Regulations by the Minister of Science and Higher Education dated 17th October 2014 on the detailed preliminary investigation and disciplinary proceedings with respect to academic teachers and the manner of disciplinary penalties execution and expungement, Journal of Laws of 2014, item 1430.
 • Sawicki K. (2013), Zakres rachunkowości jako nauki [The scope of accounting as a science], “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 71(127), pp. 211-226.
 • Schultz T.W. (1981), Investing in People: The Economics of Population Quality. Berkeley: University of California Press.
 • Schultz T.W. (2014), Ekonomia ludzkiego kapitału [Economics of human capital], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sieńczyło-Chlabicz J. (2010), Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu [Liability of academic teachers, doctoral students and students for plagiarism], „Transformacje prawa prywatnego”, nr 1, pp. 133-157, http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2010/05/tpp_1-2010_sienczylo-chlabicz.pdf (accessed: 25.04.2017).
 • Such J., Szcześniak M. (2006), Filozofia nauki [The philosophy of science], Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Szychta A. (2015), Przedmiot, cele i teorie rachunkowości [Subject matter, objectives and theories of accounting], “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 85(141), pp. 9-35.
 • The Act of February 4, 1994 on copyright and related rights, Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, uniform text Journal of Laws 2016, item 666.
 • Traktat światowej organizacji własności intelektualnej o prawie autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2005 r., Nr 3, poz. 12) [World Intellectual Property Organization Treaty on copyright developed in Geneva on 20th December 1996, Journal of Laws of 2005, No. 3, item 12] (accessed: 26.04.2017).
 • Wachowicz A. (2016), Rachunkowość w ujęciu metanaukowym [Meta-analysis study of accounting], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2013), Rachunkowość jako samodzielna dyscyplina naukowa wśród nauk społecznych [Accounting as an independent scientific discipline among social sciences], “Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa”, nr 130, pp. 169-181.
 • Zaborowska R. (2009), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie [Intellectual capital in an enterprise], Ars Boni et aequi, Poznań.
 • [www 1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie (accessed: 26.04.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d0451c26-0325-401b-a889-34e6e081d93a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.