PL EN


2017 | 313 | 99-109
Article title

Public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej

Authors
Content
Title variants
EN
Public relations in NGOs operating in the area of development cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu próbuje odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej. Czy cele stawiane w obrębie public relations, charakterystyczne dla przedsiębiorstw są również celami sektora non profit w branży rozwojowej? Na ile fakt działania non profit wpływa na kształtowanie celów PR? W jaki sposób specyfika tego sektora wpływa na praktykę reali-zowania działań public relations? Jakie dylematy budzi PR sektora pozarządowego w branży rozwojowej? Z racji dość skromnego potencjału polskich doświadczeń rozwojowych ważna cześć argumentacji opiera się na doświadczeniach Unii Europejskiej i globalnej współpracy rozwojowej.
EN
The author tries to answer a few questions concerning public relations in NGOs operating in the field of development cooperation. Are the goals set within the public relations, characteristic of companies are also the objectives of the non-profit sector? To what extent is running on a non-profit influences the formation of PR purposes? How the specificity of the non-profit sector affects the practice of carrying out public relations activities? What are the dilemmas raised PR activities of NGOs in the field of development? Because of the relatively modest potential of the Polish experience in development cooperation an important part of the argument is based on the experience of the European Union and the global development cooperation.
Year
Volume
313
Pages
99-109
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
References
 • Easterly W. (2001), The Elusive Quest for Growth, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Januszewska J. (2014), Odpowiedzialność organizacji pozarządowych [w:] E. Gałka (red.), Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą? Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOSP, Leszno–Poznań, s. 276-280.
 • Kto niesie pomoc? Upolitycznienie pomocy w konfliktach i kryzysach (2011), Oxfam International, Oxford.
 • Kurczewska U. (2011), Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lal D. (2015), Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mity, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Moyo D. (2009), Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is Another Way for Africa, Allen Lane, London.
 • Olins W. (2004), O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • Sobotka B. (2012), Tworzenie polskiego systemu pomocy rozwojowej, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Wojcik K. (2013), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Konsensus Europejski w sprawie pomocy humanitarnej, Dz.U. C 25/1 z 30.01.2008 r.
 • Zalas-Kamińska K. (2014), Rola organizacji pozarządowych w kampaniach społecznych na rzecz pomocy rozwojowej, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, nr 10/3, s. 29-43.
 • Zdanowska M. (2011), Czy za wcześnie na pomoc? „Znak”, nr 670, s. 73-78.
 • [www 1] www.bond.org.uk (dostęp: 12.02.2016).
 • [www 2] www.cbsnews.com (dostęp: 15.02.2016).
 • [www 3] www.guardian.com (dostęp: 29.02.2016).
 • [www 4] www.polskapomoc.gov.pl (dostęp: 18.02.2016).
 • [www 5] www.zagranica.org.pl (dostęp: 29.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d1c3767c-052d-4736-923d-2578458a70a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.