Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(13) | 5-23

Article title

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE W TURYSTYCE SZANSĄ NA JEJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Authors

Content

Title variants

EN
ECOLOGICAL ACTIVITIES IN TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejmowane w branży turystycznej prośrodowiskowe działania wymagają wielowymiarowego podejścia, ponieważ nawet zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych, pozwalających na oszczędność wody i energii, czy doskonale przygotowany system gromadzenia odpadów, nie przyniosą rezultatów, jeśli działań takich nie połączy się z edukacją ekologiczną wśród organizatorów turystyki oraz wśród klientów w celu pogłębienia świadomości ekologicznej oraz zwiększenia umiejętności wykorzystania wdrożonych rozwiązań. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w ogólnym zarysie problematyki działań proekologicznych w branży turystycznej w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego, jak również przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania.
EN
Pro-environment efforts in the tourism industry require a multidimensional approach, because even the usage of the latest technologies that allow water and energy saving, and well-developed waste collection system do not bring results, if such actions are not connected with environmental education among tour operators and customers in order to enhance ecological awareness and increase the ability of using the implemented solutions. The purpose of this thesis is to present an overview of ecology issues in the tourism industry in terms of environmental protection, as well as provide advanced technological solutions that can be used in collective tourist accommodation establishments.

Year

Issue

Pages

5-23

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

References

 • 1. Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • 2. Dec B., Krupa J., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012.
 • 3. Dominik P., Możliwości i ograniczenia rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej na terenach chronionych Puszczy Białowieskiej, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, Białystok 2010.
 • 4. Dominik P., Zrównoważony rozwój. Ekologia w hotelarstwie i gastronomii, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 4.
 • 5. Drupka J., Krupa J., Usługi hotelarskie a ochrona środowiska naturalnego, „Zeszyty Naukowe WSHiT w Lesku” 2003, z. 1.
 • 6. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategia w zarządzaniu firmą, PWN, Warszawa 2000.
 • 7. Kasprzak K., Ochrona środowiska w hotelach – wybór problemów, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Rzeszowie” 2006, z. 7.
 • 8. Krupa J., Krupa K., Działania proekologiczne czynnikiem konkurencyjności w sektorze usług, [w:] Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.
 • 9. Krupa J., Krupa K., Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, [w:] Innowacyjność w turystyce, red. J. Krupa, Pro Carpathia, Rzeszów 2010.
 • 10. Krupa J., Dec B., Dobre praktyki żywienia w gospodarstwach agroturystycznych, [w:] Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, red. E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, Wyd. WSHGiT, Warszawa 2011.
 • 11. Krupa J., Hałys J., Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2011.
 • 12. Krupa J., Dec B., Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012.
 • 13. Kruszewska-Mikucka M., Natura w harmonii z portfelem, „Uważam Rze” 2012, nr 42 (89).
 • 14. Kruszewska-Mikucka M., Walka o tanie ciepło, „Uważam Rze” 2012, nr 42 (89).
 • 15. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
 • 16. Majewski J., Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich – wybrane przykłady, Biuro Menedżerów Marek Turystyki Polskiej, Warszawa 1999.
 • 17. Mroczka A., Sacha S., Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego, „Folia Turistica” 2000, nr 9.
 • 18. Niemiec W., Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Wyd. PWSZ, Nowy Sącz 2002.
 • 19. Niemiec W., Sadowska S., Niemiec O., Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów–Nowy Sącz 2010.
 • 20. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • 21. Woźniak L., Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje. Przegląd teorii, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, red. L. Woźniak et al., Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2011.
 • 22. Woźniak L., Przyszłość ekoinnowacji, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, red. L. Woźniak et al., Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2011.
 • 23. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
 • 24. Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006.
 • 25. Żegleń P., Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, Białystok 2010.
 • 26. Czysta energia, budownictwo niskoenergetyczne – nowe spojrzenie w ochronie środowiska naturalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d2856214-9350-4a04-b6e9-bafe5968e90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.