PL EN


2016 | 272 | 131-142
Article title

Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym - nurty badawcze

Authors
Content
Title variants
EN
The concept of CSR and csr reporting in the banking sector - research trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji CSR i jej raportowania w sektorze bankowym, jak również identyfikacja nurtów badawczych w tym obszarze. Koncepcja CSR banków nie jest nowa, gdyż banki od dawna są postrzegane jako instytucje zaufania publicznego, co nakłada na nie szczególne obowiązki w zakresie społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność banków objawia się w wielu obszarach ich działalności oraz jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania pracowników, klientów, a także społeczeństwa, w którym funkcjonują. W świetle teorii legitymizacji ważne jest także raportowanie aspektów CSR. Ujawnienia CSR w sektorze bankowym są coraz bardziej popularnym obszarem badawczym w Polsce i na świecie. W obszarze tym można wyróżnić kilka nurtów badawczych.
EN
The purpose of this article is to present the concept of CSR and its reporting in the banking sector as well as to identify research trends in this area. The bank CSR concept is not new, since long the banks have been perceived as institutions of public trust, which entails special obligations to society. Social responsibility of banks is manifested in many areas of their business and addresses the needs and expectations of employees, customers and the society in which they operate. In the light of the legitimacy theory, it is also important to report CSR aspects and to inform stakeholders about being socially responsible. CSR disclosures in the banking sector are becoming increasingly popular area of research in Poland and in the world. This area can be divided into several streams of research.
Year
Volume
272
Pages
131-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Andrejczuk M., Krawcewicz M. (2013), Mapa standardów i wytycznych dla raportowania danych pozafinansowych [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej (2009) [w:] A. Królikowska (red.), W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Bank BnB NORD Polska, EQUAL, Warszawa.
 • Baka M. (2005), Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barako D.G., Brown A.M. (2008), Corporate Social Reporting and Board Representation: Evidence from the Kenyan Banking Sector, "Journal of Management and Governance", Vol. 12(4), s. 309-324.
 • Branco M.C., Rodrigues L.L. (2008), Social Responsibility Disclosure: A Study of Proxies for the Public Visibility of Portuguese Banks, "The British Accounting Review", Vol. 40, Iss. 2, s. 161-181.
 • Carnevale C., Mazzuca M., Venturini S. (2012), Corporate Social Reporting in European Banks: The Effects on a Firm's Market Value, "Corporate Social and Environmental Management", Vol. 19(3), s. 159-177.
 • Deegan C., Unerman, J. (2011), Financial Accounting Theory, McGraw-Hill Higher Education, New York.
 • Dobosiewicz Z. (2005), Bankowość, PWE, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 182/19.
 • El-Bannany M. (2007), A Study of Determinants of Social Disclosure Level in UK Banks, "Corporate Ownership and Control", Vol. 5, No. 1, s. 120-130.
 • Gostomski E. (2009), Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, s. 37-44.
 • Grzybowska A. (2007), Kapitał ludzki a rozwój sektora bankowego w Polsce [w:] D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hassan A., Harahap S.S. (2010), Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks, "International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management", Vol. 3, Iss. 3, s. 203-227.
 • Hossain M., Reaz M. (2007), The Determinants and Characteristics of Voluntary Disclosure by Indian Banking Companies, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 14, No. 5, s. 274-288.
 • Jain A., Keneley M, Thomson D. (2015), Voluntary CSR Disclosure Works! Evidence from Asia-Pacific Banks, "Social Responsibility Journal", Vol. 11, Iss. 1, s. 2-18.
 • Khan M.H.U.Z. (2010), The Effect of Corporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: Empirical Evidence from Private Commercial Banks of Bangladesh, "International Journal of Law and Management", Vol. 52 (2), s. 82-109.
 • Khan M.H.U.Z., Halabi A.K., Samy M. (2009), Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: A Study of Selected Banking Companies in Bangladesh, "Social Responsibility Journal", Vol. 5 (3), s. 344-357.
 • Khan M.H.U.Z., Islam M.A., Fatima J.K., Ahmed K. (2011), Corporate Sustainability Reporting of Major Commercial Banks in Line with GRI: Bangladesh Evidence, "Social Responsibility Journal", 7 (3), s. 347-362.
 • Kiliç M., Kuzey C., Uyar A. (2015), The Impact of Ownership and Board Structure on Corporate Social Responsibility(CSR) Reporting in the Turkish Banking Industry, "Corporate Governance", Vol. 15, Iss. 3, s. 357-374.
 • Korenik D. (2009a), Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Korenik D. (2009b), O służebnej roli banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Krasodomska J. (2012), Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego, Zeszyty Naukowe, nr 12, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 151-159.
 • Krasodomska J. (2015), CSR Disclosures in the Banking Industry. Empirical Evidence from Poland, "Social Responsibility Journal", Vol. 11, Iss. 3, s. 406-423.
 • Maali B., Casson P., Napier C. (2006), Social Reporting by Islamic Banks, "Abacus", Vol. 42, No. 2, s. 266-289.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015a), Determinants of CSR Disclosures in Commercial Banks in Poland, 38th EAA Annual Congress 2015 w Glasgow, 28-30 kwietnia.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015b), Ujawnienia o CSR na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie [w:] M. Remlein.(red.), Rachunkowość warta poznania. Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 145-156.
 • Menassa E. (2010), Corporate Social Responsibility, "Journal of Applied Accounting Research", Vol. 11, Iss. 1, s. 4-23.
 • Mizdrak I., Pogodzińska-Mizdrak E. (2013), Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 130, s. 53-77.
 • Nowakowski J., Famulska T., red. (2008), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 • Ofori D.F., Nyuur R.B., S-Darko M.D. (2014), Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Fact or Fiction? A Look at Ghanaian Banks, Acta Commercii 14 (1), Art. #180, 11 pages. http://dx.doi. org/10.4102/ac.v14i1.180.
 • Perrault Crawford E., Clark Williams C. (2010), Should Corporate Social Reporting Be Voluntary or Mandatory? Evidence from the Banking Sector in France and the United States, "Corporate Governance: The international Journal of Business in Society", Vol. 10, Iss. 4, s. 512-526.
 • Soana M.-G. (2011), The Relationship between Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance in the Banking Sector, "Journal of Business Ethics", Vol. 104, Iss. 1, s. 133-148.
 • Solarz M. (2010), Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. XLIV, nr 2, s. 241-251.
 • Szpringer S. (2009), Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Światowy G., red. (2010), Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Vilar V.H, Simão J. (2015), CSR Disclosure on the Web: Major Themes in the Banking Sector, "International Journal of Social Economics", Vol. 42, Iss. 3, s. 296-318.
 • Wasilewska M. (2009), Społeczna odpowiedzialność banków. Stan obecny i kierunki rozwoju [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, s. 45-56.
 • Wu M.W., Shen C.H. (2013), Corporate Social Responsibility in the Banking Industry: Motives and Financial Performance, "Journal of Banking and Finance", Vol. 37, No. 9, s. 3529-3547.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d3209e8a-cdc3-4c81-b4a4-1aef0ee81e85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.