Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 276 | 148-158

Article title

Realizacja strategii Europa 2020 w zakresie edukacji - Polska na tle krajów UE

Content

Title variants

EN
Implementation europe 2020 in the field of education - Poland against the background of EU countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Strategia Europa 2020 to długofalowy i kompleksowy program rozwoju społeczno-gospodarczego realizowany w krajach Unii Europejski od 2010 r. Edukacja jest jednym z głównych obszarów uwzględnionych w tej strategii i stanowi obszar analizy niniejszego opracowania. Edukacja obok innowacji i badań naukowych ma kluczowe znaczenie w tworzeniu tzw. inteligentnego rozwoju. W pracy zaprezentowano stopień realizacji zaleceń strategii Europa 2020 w zakresie edukacji we wszystkich krajach UE po pięciu latach od jej wprowadzenia. Wskazano również możliwe przyczyny przyjęcia przez Polskę ambitniejszych celów w zakresie edukacji niż te zaproponowane przez UE.
EN
The Europe 2020 strategy is a long-term, comprehensive programme of socio-economic development in the European Union countries valid from 2010. Education is one of the main areas included into this strategy. Education is the focus area for analysis of this article. Education next to innovation and research is key factor in creation of smart growth. The article shows the level of Europe 2020 strategy recommendations implementation in the field of education in all EU countries, five years after its introduction.

Year

Volume

276

Pages

148-158

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Teorii Ekonomii

References

 • Buczkowska D. (2014), Studia i co dalej? Jak bezkolizyjnie wejść na rynek pracy [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, CEdu, Wrocław.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.noveo.iq.pl/www/rpk/?europa- 2020-strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zrownowazonego-rozwoju-sprzyjajacegowlaczeniu- spolecznemu,78 (dostęp: 10.10.2015).
 • Eurostat Data Base (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 10.10.2015).
 • Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński P. (2001), Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, http://www.isp.org.pl/files/ 19695389340780001001117708679.pdf (dostęp: 21.10.2015).
 • Konstytucja RP (1997), Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów. Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 (2011), Komisja Europejska, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018 _pl.pdf (dostęp: 21.10.2015).
 • Krajowy Program Reform. Europa 2020 (2015), Rada Ministrów, Warszawa, www. ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_poland_pl.pdf (dostęp: 15.10.2015).
 • Przedwczesne opuszczanie systemu edukacji raport dotyczący kluczowych tematów w projekcie z Irlandii, Republiki Czeskiej, Turcji i Polski (2012), Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Polska.
 • Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.betteropportunities.dwup.pl/upload/file/pliki/ outcomes/Przedwczesne%20opuszczanie%20edukacji.pdf (dostęp: 21.10.2015).
 • Stankiewicz W. (2012), Rozwój gospodarki Unii Europejskiej - Strategia Lizbońska a nowy plan "Europa 2020", "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 6.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002), wyd. I, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf (dostęp: 22.09.2015).
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Wronowska G. (2012), Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d382f9e6-cba4-488b-85e7-4788322876cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.