Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 309 | 85-94

Article title

Migracje edukacyjne i ich demograficzne konsekwencje dla ośrodka akademickiego (na przykładzie miasta Opola)

Content

Title variants

EN
Demographic consequences of educational migration (an example of Opole)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka kryzysu demograficznego oraz procesów depopulacji to zagadnienia kluczowe dla sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, które doświadcza drastycznego spadku liczby ludności. Z jednej strony problem ten, aczkolwiek nie tak istotnie, dotyczy również stolicy województwa – Opola. Z drugiej strony jednak Opole staje się obszarem napływu migrantów edukacyjnych podejmujących w mieście kształcenie na poziomie wyższym, co pociąga za sobą szereg konsekwencji. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje w sferze demograficznej dla obszaru napływu mogą powodować migranci edukacyjni podejmujący studia w Opolu. W tym celu posłużono się danymi ze statystyki publicznej, informacjami uzyskanymi z uczelni wyższych oraz wynikami własnych badań empirycznych.
EN
The issue of the demographic crisis and depopulation processes are key issues for the socio-economic situation of Opole Voivodeship, which has experienced a drastic decline in population. On the one hand, this problem concerns also the capital of the region – Opole. On the other hand, Opole becomes the influx of educational migrants undertaking higher education in the city. I can lead to entails a number of consequences. The article therefore attempts to answer the question what are the consequences for the area of the inflow of educational migrants undertaking studies in Opole in the demographic sphere. For this purpose, there were presented data from official statistics, information from universities and the results of the empirical research.

Year

Volume

309

Pages

85-94

Physical description

Contributors

 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Polityki Regionalnej

References

 • Frątczak E. (2008), Sytuacja demograficzna Polski okresu transformacji. Zmiany w podstawowych procesach demograficznych 1989-2006 [w:] B. Chyrowicz (red.), Przedłużanie życia jako problem moralny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • GUS (2014), Miasta w liczbach 2012, Warszawa.
 • Herbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce, „Studia Regionalne”, nr 4(38).
 • Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M. (2013), Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy, Instytut Śląski, Opole.
 • Jóźwiak J., Kotowska I. (2010), Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Kałuża-Kopias D. (2014), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kiełkowska M. (red.) (2013), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kisiel R., Marks-Bielska R. (red.) (2013), Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków.
 • Latuch M. (1985), Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Latuch M. (1959), Wpływ migracji wewnętrznych na proces reprodukcji ludności, „Biuletyn IGS”, nr 1.
 • Nogle J.M. (1996), Immigrants on the Move: How Internal Migration Increases the Concentration of the Foreign-born, Center for Immigration Studies, Washington D.C.
 • Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Okólski M. (2010), Wyzwania demograficzne Europy i Polski, „Studia Socjologiczne”, nr 4(199).
 • Rączaszek A. (red.) (2012), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006-2007 (2007), Warszawa.
 • Szczygielski K. (2009), Prognoza demograficzna dla Opola do 2020 r. [w:] Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r., Opole.
 • Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych. Raport końcowy (2011), Katowice.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d3b117aa-a3cf-45f6-b41f-6ddf0a554b69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.