PL EN


2019 | 381 | 18-30
Article title

Koncepcja dynamicznych zdolności w budowaniu konkurencyjności łańcucha dostaw

Content
Title variants
EN
Dynamic capabilities concept in the supply chain competitiveness creation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach zauważalne jest stale postępujące i coraz bardziej wyraziste „osadzenie” problematyki logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego. W nurcie tym podkreśla się kluczowe znaczenie potencjałów sukcesu, obejmujących m.in. zdolności, w tym tzw. dynamiczne zdolności, w budowaniu oraz wzmacnianiu długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolności, obejmujących również zdolności związane ze sferą logistyki, w budowaniu konkurencyjności łańcucha dostaw. W szczególności zaprezentowano tu istotę konkurencyjności i jej podstawowe wyznaczniki, pojęcie zdolności, istotę i podstawowe wyznaczniki koncepcji dynamicznych zdolności, a także możliwości wykorzystania dynamicznych zdolności związanych ze sferą logistyki w budowaniu konkurencyjności łańcucha dostaw.
EN
In recent years one may notice the growing “embedding” of logistics and supply chain management in the resource stream of strategic management. Within this stream the key importance in building and strengthening long-term competitiveness of enterprises and supply chains is assigned to potentials of success including, among others, the so-called dynamic capabilities. The aim of the study is to present the possibilities of using the concept of dynamic capabilities, including logistics capabilities, in building the competitiveness of the supply chain. The study presents the nature of competitiveness and its basic characteristics, the term “capabilities”, the nature and basic characteristics of dynamic capabilities concept, as well as the possibilities of using dynamic capabilities related to the logistics area in building the competitiveness of the supply chain.
Year
Volume
381
Pages
18-30
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski. Wydział Ekonomiczny. Zakład Logistyki i Marketingu
References
 • Ansoff I.H. (1965), Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York.
 • Bratnicki M. (2008), Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych, s. 321-333.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They? “Strategic Management Journal”, Vol. 21, No. 10/11, s. 1105-1121.
 • Faulkner D., Bowman C. (1996), Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Matwiejczuk R. (2014), Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Mentzer J.T., Min S., Bobbitt L.M. (2004), Toward a Unified Theory of Logistics, “International Journal of Physical Distribution and Logistics Management”, Vol. 34, No. 8, s. 606-627.
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Prockl G. (2007), Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden.
 • Skawińska E., red. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Stankiewicz M. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, “Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, s. 509-533.
 • Wang C.L., Ahmed P.K. (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 9, No. 1, s. 31-51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d3cf6c2c-cc9e-4a0d-9661-b3e0d4e52f2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.