PL EN


2014 | 1(13) | 111-131
Article title

TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Authors
Content
Title variants
EN
THE ROLE OF INCENTIVE TRAVEL IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza turystyki motywacyjnej jako nowoczesnego instrumentu zarządzania zasobami ludzkimi. W opracowaniu zaprezentowano istotę zarządzania zasobami ludzkimi w zarysie, modele polityki personalnej w organizacjach – model sita i model kapitału ludzkiego. Syntetycznie przedstawiono modele zarządzania zasobami ludzkimi, tj. model Michigan i model harwardzki. Dalsza część opracowania została poświęcona analizie specyfiki motywacji i motywowania oraz teoriom motywacji do pracy, analizie instrumentów motywowania. Obszerne fragmenty opracowania zawierają analizę turystyki motywacyjnej i jej specyfikę jako formy zarządzania zasobami ludzkimi, a także prezentację rodzajów turystyki motywacyjnej i analizę roli turystyki motywacyjnej w motywowaniu personelu. Końcowa część artykułu zawiera informacje dotyczące skali turystyki motywacyjnej w Polsce i perspektywy jej rozwoju
EN
The main objective of the article is the analysis of incentive tourism as a modern tool of the human resources management. The paper presents the essence of human resources management and the models of human policy in organizations. The article presents models of human resources management such as the Michigan Model and Harvard Model. The paper also discusses specificity and the theories of motivation. The article includes analysis of the incentive travel and its role in motivation of the employees in organizations. The last part of the elaboration includes information on the scale of incentive travel in Poland and the prospects of its development
Year
Issue
Pages
111-131
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 2. Celuch K., Dziedzic E., Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce za lata 2010–2011, PCB i POT, Warszawa 2010 i 2011.
 • 3. Celuch K., Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce za lata 2012–2013, PCB i POT, Warszawa 2012 i 2013.
 • 4. Ćwik B., Telep J., Motywowanie jako podstawa zarządzania organizacją, Wyd. Wyższej Szkoły Celnej, Warszawa 2005.
 • 5. Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003.
 • 6. Gabara W., Zarządzanie. Ewolucja teorii zarządzania, [w:] Encyklopedia biznesu, t. 2, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa 1995. Turystyka motywacyjna w zarządzaniu zasobami ludzkimi 131
 • 7. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 • 8. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 • 11. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • 12. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 • 13. Iwan B. Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, red. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012.
 • 14. Iwan B., Planowanie marketingowe w turystyce, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2011, z. 7 (1).
 • 15. Iwan B., Rola i zakres turystyki biznesowej, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2011, z. 8 (2).
 • 16. Kaczmarek J. et al., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 • 17. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
 • 18. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005.
 • 19. Mika M., Formy turystyki biznesowej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008.
 • 20. Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Elect Business Service and Travel, Warszawa 2005.
 • 21. Opawska B., Wybrane zagadnienia turystyki motywacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2012, nr 28, Turystyka biznesowa II.
 • 22. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • 23. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007.
 • 24. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, red. L. Nieżurawski, Wyd. UWM, Olsztyn 2005.
 • 25. Sidorkiewicz M., Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011.
 • 26. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana. Modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 • 27. Stachowska S., Motywowanie w przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, red. L. Nieżurawski, Wyd. UWM, Olsztyn 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d3de141c-3828-41ff-9661-334ecf82498e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.