Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(91) | 67-80

Article title

Narracyjne podejście do zarządzania zmianą w relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych

Content

Title variants

EN
The Narrative Approach to Change Management in Relations between Trade Unions and Employers Using Mediation in Collective Dispute Resolution as an Example

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zastosowanie paradygmatu narracyjnego może być wykorzystane w inicjowaniu zmiany, jaka dokonuje się w relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą podczas rozwiązywania sporów zbiorowych z zastosowaniem procedury mediacyjnej. Z tej perspektywy zmiana organizacyjna związana jest z dekonstrukcją funkcjonującej narracji i konstrukcji nowej, lepiej spełniającej funkcje adaptacyjne. Podejście zaprezentowane w niniejszym artykule wywodzi się z procesualnego ujęcia organizacji oraz nurtu konstruktywizmu społecznego.
EN
The goal of this article is to indicate the way in which the application of a narrative paradigm may be used to initiate changes in relations between trade unions and the employer in resolving collective disputes through the utilization of mediation procedures. From this perspective organizational change is tied with the deconstruction of the functioning narrative and the building of a new one that better meets adaptive functions. The approach presented in this article stems from a processual view of the organization as well as the stream of social constructivism.

Year

Issue

Pages

67-80

Physical description

Document type

article

Dates

published
2013-04-15

Contributors

 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Poland

References

 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Barry D. (1997), Telling Changes: From Narrative Family Therapy to Organizational Change & Development, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 10, nr 1, s. 32–48.
 • Bochniarz P. (2009), Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 • Bylok F. (2001), Zmiana organizacyjna a stres w przedsiębiorstwie rynkowym, [w:] J. Sztumski, M. Harciarek, Stres w biznesie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Bridges W. (2008), Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Cichobłaziński L. (2011), Mediator jako antropolog – podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2(32), s. 51–62.
 • Czarniawska B. (2004), Narrative in Social Science Research, Sage Publications, London.
 • Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Flam H. (2002), Corporate emotions and emotions in corporations, [w:] J. Barbalet (red.), Emotions and Sociology, Blackwell Publishing/The Sociological Review, Oxford.
 • Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gioia D.A., Chittipeddi K. (1991), Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change Initiation, „Strategic Management Journal”, vol. 12, s. 433–448.
 • Grzmil-Tylutki H., Hennel-Brzozowska A., red. (2010), Postmodernizm i fundamentalizm a prawa. Od idei do praxis, Polska Akademia Umiejętności – Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Konecki K. (2006), Procesualne ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzanie, [w:] B. Glinka, K. Konecki (red.), Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/Organizacje_jako_proces_Interpretatywna_socjologia_organizacji_i_zarzadzania.pdf], 10.01.2013.
 • Konecki K. (2009), Odwoływalne „prawo utraty twarzy” a odwaga, „Zeszyty Karmelitańskie”, vol. 2(47), s. 69–73.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kostera M. (2003/2010), Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R., red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lewis L.K. (2011), Organizational Change. Creating Change Through Strategic Communication, Willey – Blackwell, Malden, MA.
 • Luhman N. (2007), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy , Kraków.
 • Muller A.P., Becker L., red. (2013), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Entrepreneurship, Springer VS, Wiesbaden (w druku).
 • Norris Ch. (2001), Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • Patton G.S. (1944), Przemówienie do żołnierzy 3 armii amerykańskiej, [www.wykop.pl/ramka/ 1265851/przemowienie-gen-pattona-do-zolnierzy], 15.01.2013.
 • Propp W. (2011), Morfologia bajki, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 • Skrzypczak Piotr (2009), Sprawiedliwość i prawo w świetle dekonstrukcji, „Diametros” nr 20, czerwiec, s. 94–106.
 • Słocińska A. (2008), Zmiany w organizacji, [w:] E. Gorczycka (red.) Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Sonenshein S. (2010), We’re Changing – or Are We? Untangling the Role of Progressive, Regressive, and Stability Narratives During Strategic Change Implementation, „Academy of Management Journal”, vol. 53, nr 3, s. 477–512.
 • Stachowicz J., Machulik J. (2008), Dylematy procesu zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Trzebiński J., red. (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata (2002), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Weick K., Sutcliffe K.M., Obstefeld D. (2005), Organizing and the Process of Sensemaking, „Organization Science”, lipiec-sierpień, vol.16(4), s. 409–421.
 • Więcek-Janka E. (2006), Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Winslade J., Monk G. (2000), Narrative Mediation. A new Approach to Conflict Resolution, Jossey-Bass, San Francisco CA.
 • Van Ginkel E. (2004), Mediator as a Face-Giver, „Negotiation Journal”, vol. 20, nr 4, s. 475–487.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d49027a5-e125-4b26-824e-67314bf82a36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.