PL EN


2019 | 389 | 20-37
Article title

Wybrane aspekty zachowań inwestorów oraz traderów giełdowych na rynkach finansowych

Content
Title variants
EN
Selected aspects of stock investors’ and traders’ behavior on financial markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla osiągnięcia długookresowego wzrostu kapitału wymagany jest trzeźwy osąd, który może zaburzać szereg podatności i efektów psychologicznych. Niniejszy artykuł ma charakter badawczy. Celem jest zidentyfikowanie subiektywnego stopnia ulegania wybranym efektom przy zawieraniu transakcji wśród polskich inwestorów oraz traderów giełdowych, a także ich profili. Szczególnie uwidoczniono podatność na działanie efektu dyspozycji w aspekcie przetrzymywania walorów przynoszących straty. Uzyskano potwierdzenie proponowanego w literaturze rozróżnienia traderów giełdowych ze względu na ich krótkookresowy horyzont transakcyjny. Prezentowane wyniki mogą stanowić głos w dyskusji co do różnic w zachowaniach giełdowych między odrębnymi grupami inwestorów indywidualnych, wskazując kierunek do dalszych badań oraz być wykorzystane przez domy maklerskie.
EN
In order to achieve long-term growth of capital, sober judgment is required. However, it might be disrupted by a number of vulnerabilities and psychological effects. The article has a research character. Its purpose is to identify the subjective degree of being yield to selected effects when entering into transactions among Polish investors and stock traders, as well as their personal profiles. The results of the study indicate that they are usually young people, in a subjectively good financial situation and with a higher degree. Their undergoing to the disposition effect in the aspect of ‘riding losers too long’ was notably visible. Proposed in the literature distinction of stock traders, due to their short term transaction horizon, was confirmed. Presented research may constitute a voice in the discourse about differences in stock behaviors between distinct groups of retail investors and point the direction of a further research. They also might be of use to brokerage houses.
Year
Volume
389
Pages
20-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
References
 • Al-Kaber M. (2010), Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Bąk M. (2011), Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 32, s. 47-60.
 • Bregu K. (2016), Overconfidence and (Over)Trading: The Effect of Feedback on Trading Behavior, University of Arkansas, Fayetteville, AR.
 • Czerwionka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne: zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Elder A. (1998), Zawód – inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Frączek B. (2012), Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Ganzach Y. (2000), Judging Risk and Return of Financial Assets, “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, Vol. 83(2), s. 353-370.
 • Gigerenzer G., Gaissmaier W. (2011), Heuristic Decision Making, “Annual Review of Psychology”, Vol. 62(1), s. 451-482.
 • Hirshleifer (1965), Investment Decision under Uncertainty: Choice – Theoretic Approaches, “The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 79(4), s. 509-536.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań.
 • Montier J. (2002), Behavioural Finance: Insights into Irrational Minds and Markets, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Niederman D. (2000), Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji: profile psychologiczne inwestorów giełdowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Patterson R. (2002), Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Shefrin H., Statman M. (1985), The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, “The Journal of Finance”, Vol. 40(3), s. 777-790.
 • Thaler R.H. (2018), Zachowania niepoprawne: Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Poznań.
 • Weber M., Camerer C.F. (1998), The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis, “Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 33(2), s. 167-184.
 • Wierzbicka A. (2016), Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 263, s. 179-189.
 • Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego: wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zalewski G. (2008), Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa.
 • Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia: behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • [www 1] http://investopedia.com/articles/trading/02/081902.asp (dostęp: 3.07.2019).
 • [www 2] https://money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rachunki-maklerskie-gieldainwestorzy,174,0,2402478.html (dostęp: 4.07.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d53cdf00-ef80-453d-906b-23593dbf281c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.