PL EN


2017 | 327 | 193-207
Article title

Sieć placówek ochrony zdrowia w powiatach z małymi ośrodkami administracyjnymi województwa wielkopolskiego

Content
Title variants
EN
The healthcare facilities pattern in the Wielkopolska voivodeship poviats with small administrative centers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest charakterystyka rozmieszczenia różnorodnych publicznych placówek ochrony zdrowia w 13 powiatach z ich siedzibami zlokalizowanymi w małych miastach województwa wielkopolskiego. Ponadprzeciętnym poziomem hospitalizacji cechowały się dwa powiaty z małymi siedzibami administracyjnymi: pleszewski (347,5 hospitalizowanych na 1000 mieszkańców) i kępiński (287,9). Należy też zwrócić uwagę, że trzy powiaty z małymi ośrodkami wyróżniały się – pod względem liczby hospitalizowanych na 1 łóżko – zajmując czołowe miejsca tego wskaźnika w układzie wszystkich powiatów województwa. Określono też – na podstawie teoretycznego modelu Huffa – prawdopodobieństwo korzystania z usług szpitalnych w kategorii powiatów z małym ośrodkiem.
EN
The aim of the paper is to present spatial distribution of public healthcare facilities in 13 poviats with headquarters located in the small towns of the Wielkopolska voivodeship. Two poviats with small administrative centers had above-average level of hospitalization: pleszewski (347.5 hospitalized per 1000 inhabitants) and kępiński (287.9). It should be also stressed, that the three poviats with small centers were in the leading positions among all poviats of the voivodeship in the terms of the number of hospitalized for one bed. The paper also determines, on the basis of Huff theoretical model, the probability of hospital services use in the category of poviats with small center.
Year
Volume
327
Pages
193-207
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bartnicki S., Kowalczyk A. (1992), Współczesne badania empiryczne w dziedzinie geografii społecznej w Polsce [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Seria Geografia, nr 55, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 120-131.
 • Brzóska J. (1995), Zachorowalność i zgony mieszkańców Poznania na nowotwory złośliwe wybranych umiejscowień w latach 1984-1993 na tle stanu skażenia środowiska przyrodniczego, Człowiek a Środowisko: Referaty i postery, 44 Zjazd PTG, Toruń, s. 373-376.
 • Bucklin L. (1971), Retail Gravity Model and Consumer Choice: A Theoretical and Empirical Critique, „Economic Geography”, Vol. 47(1), s. 300-305.
 • Burgoine Th., Gallis J.A., Penney T.L., Monsivais P., Benjamin Neelon S.E. (2017), Association between Distance to Nearest Supermarket and Provision of Fruits and Vegetables in English Nurseries, “Health & Place”, Vol. 46, s. 229-233.
 • Chillón P., Panter J., Corder K., Jones A.P., Van Sluijs E.M.F. (2015), A Longitudinal Study of the Distance that Young People Walk To School, “Health & Place”, Vol. 31, s. 133-137.
 • Chojnicki Z. (1966), Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno- ekonomicznych, Studia KPZK, nr 14, PAN, Warszawa.
 • Cliff A., Haggett P. (1988), Atlas of Disease Distributions: Analytical Approaches to Epidemiological Data, Blackwell, Oxford.
 • Cliff A., Haggett P. (1995), Disease Implications of Global Change [w:] R.J. Johnston, P.J. Taylor, M.J. Watts (red.), Geographies of Global Change. Remapping the World in the Late Twentieth Century, Blackwell Publishers, Oxford, s. 206-223.
 • Czyż T. (1996), Zastosowanie modelu potencjału ludności w regionalizacji strukturalnej Polski [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45-67.
 • Domański R. (1963), Zespoły sieci komunikacyjnych, Prace Geograficzne IG, nr 41, PAN, Warszawa.
 • Eyles J., Woods K.J. (1983), The Social Geography of Medicine and Health, Croom Helm, London.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2005), Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 15-89.
 • Grochowski M. (1988), Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Rozwój Terytorialny, nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grochowski M., Kowalczyk A. (1987), Społeczna geografia medyczna – nowy kierunek w badaniach geograficzno-medycznych? [w:] M. Grochowski, A. Kowalczyk (red.), Społeczna geografia medyczna, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, nr 1, s. 5-26.
 • Guzik R. (2003), Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Huff D.M. (1963), A Probalistic Analysis of Shopping Centre Trade Areas, „Land Economics”, Vol. 39, s. 81-90.
 • Joseph A.E., Bantock P.R. (1982), Measuring Potential Physical Accessibility to General Practitioners in Rural Areas: A Method and Case Study, “Social Science and Medicine”, Vol. 16, s. 85-90.
 • Kostrubiec B. (1988), La géographie du sida, Université des Sciences et Techniques de Lille-Flandrie-Artois, Villeneuve d’Ascq.
 • Kozłowska-Szymańska T., Krawczyk B., Kuchcik M. (2004), Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Kretowicz P. (2013), Nowe podejścia badawcze w geografii zdrowia w literaturze anglosaskiej, „Przegląd Geograficzny”, nr 85(4), s. 549-571.
 • Malczewski J. (1989), Przestrzenna organizacja systemu placówek podstawowej ochrony zdrowia (na przykładzie dzielnicy Warszawa-Wola), Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, nr 1, Warszawa.
 • Matykowski R. (1990), Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
 • Matykowski R., Dominik A. (2010), Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007, „Przegląd Geograficzny”, nr 82(2), s. 257-279.
 • May J.M. (1966), Geografia medyczna: metody i przedmiot, “Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” , nr 3/4, s. 35-38.
 • Michalski T. (2011), Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Michalski T. (2012), Przemiany umieralności w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.
 • Moseley M.J. (1979), Accessibility: The Rural Challenge, Methuen, London.
 • Parysek J.J. (1987), A Multivariate Statistical Model of the Influence of Pathogenic Factors on the Spatial Structure of the Polish Populations Heath (Using the Cannonical Correlation Models), “Geographia Medica”, Vol. 17, s. 177-185.
 • Parysek J.J. (1988a), Czynniki określające umieralność na choroby cywilizacyjne w Polsce w ujęciu wojewódzkim, „Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PZPN” za rok 1987, s. 97-99.
 • Parysek J.J. (1988b), Regionalne zróżnicowania wskaźnika umieralności w Polsce w 1985 roku, „Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PZPN” za rok 1987, s. 99-102.
 • Parysek J. (1988c), Geograficzne rozprzestrzenianie AIDS, „Czasopismo Geograficzne”, nr 59(2), s. 224-227.
 • Parysek J.J. (1991), Differentiation of Heath of the Inhabitants of Poland, “Geographia Medica”, Vol. 21, s. 15-44.
 • Pirie G.H. (1979), Measuring Accessibility: A Review and Proposal, “Environment and Planning A”, Vol. 11, s. 299-312.
 • Poniży L. (2005), Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989-1998 [w:] Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oficyna, Poznań, s. 218-226.
 • Poniży L. (2007) Wpływ jakości środowiska przyrodniczego na nasze zdrowie na przykładzie Poznania. Analiza przestrzenna, Sorus, Poznań.
 • Poole R., Moon G. (2017), What Is the Association between Healthy Weight in 4-5-Year- Old Children and Spatial Access to Purposefully Constructed Play Areas? „Health & Place”, Vol. 46, s. 101-106.
 • Powęska H. (1990), Dostępność przestrzenna usług medycznych a zachowania medyczne ludności, Biuletyn Informacyjny IGiPZ, nr 61, PAN, Warszawa.
 • Ratajczak W. (2011), Potencjał a dostępność przestrzenna [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż, W. Ratajczak, Model potencjału – podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145-153.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (2015), Poznań.
 • Sorre M. (1933), Complexe pathogene et géographie médicale, “Annales de Géographie”, No. 235, s. 1-9.
 • Sorre M. (1943), Les fondements biologiques de la géographie humaine, Librairie philosophique J. Vrin, Paris.
 • Stamp L.D. (1964), Some Aspects of Medical Geography, Oxford University Press, Oxford.
 • Śleszyński P. (2014), Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny”, nr 86(2), s. 171-215.
 • Taylor Z. (1999), Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ, nr 171, PAN, Warszawa.
 • Taylor Z., Józefowicz I. (2012), Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część II, „Przegląd Geograficzny”, nr 84(4), s. 529-558.
 • Wang F. (2012), Measurement, Optimization, and Impact of Health Care Accessibility: A Methodological Review, „Annals of the Association of American Geographers”, Vol.102(5), s. 1104-1112.
 • Wiśniewski Sz. (2016), Spatial Accessibility of Hospital Healthcare in Łódź Voivodeship, „Questionnes Geographicae”, Vol. 35(4), s. 157-166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d5740542-06c9-4d52-bf5e-e1f71ceb558e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.