Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 74-90

Article title

Wykorzystanie systemów Business Intelligence w zarządzaniu strategicznym bankiem

Authors

Content

Title variants

EN
The use of Business Intelligence systems in strategic bank management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostały opisane korzyści wynikające z zastosowania zyskujących na popularności systemów wspomagania decyzji biznesowych – Business Intelligence (BI) – w zarządzaniu strategicznym bankiem. Celem opracowania jest identyfikacja możliwości wykorzystania BI w zarządzaniu strategicznym bankiem. Ponadto autor dokonał charakterystyki założeń, których spełnienie warunkuje korzyści płynące z zastosowania systemów BI przez bank.
EN
The article describes the benefits resulting from application the becoming more and more popular business decision support systems – Business Intelligence (BI) – in a strategic bank management. The purpose of the article is to identify the possibility of using BI in strategic bank management. Moreover, the author described conditions that determine the benefits of using BI system by bank.

Year

Volume

388

Pages

74-90

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji. Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

References

 • Borowski K. (2014), Analiza fundamentalna – metody wyceny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Bradley C., Hirt M., Smit S. (2018), Strategy Beyond the Hockey Stick – People, Probabilities, and Big Moves to Beat the Odds, Wiley, New Jersey.
 • Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziembek D. (2015), Analiza SWOT systemów Business Intelligence udostępnianych przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 243, s. 50-66.
 • Elliott T. (2003), Implementing a Business Intelligence Strategy. A Practical Guide to Business Intelligence Standardization, www.kormoski.com/images/bi_strategy_wp.pdf (dostęp: 5.06.2019).
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gregorczyk S., Ogonek K. (2009), Rola projektów we wdrażaniu strategii [w:] M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa.
 • Grocholski Z. (2016), Banki i rynki finansowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Ignacy J. (2014), Horyzont czasowy strategii polskich firm w świetle badań empirycznych, „Marketing i Rynek”, nr 5, s. 371-377.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 • Jaworski W.L., Szelągowska A. (2014), Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (934), s. 19-34.
 • Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Nasierowski W. (2018), Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji – w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2014), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. (1992), Strategia konkurencji – metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Radziszewski P. (2016), Business Intelligence – moda, wybawienie czy problem dla firm? Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Rumelt R.P. (2017), Dobra strategia, zła strategia – czym się różnią i jakie to ma znaczenie, MT Biznes, Warszawa.
 • Solarz J.K. (1997), Zarządzanie strategiczne w bankach, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Sołtysik M. (2016), Specyfika zarządzania strategicznego. Metodyka projektowania strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Somashekar N.T. (2009), Banking, New Age International (P), New Delhi.
 • Soszka K. (2018), Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 47(2), Warszawa, s. 64-71.
 • Soszka K. (2019), Bariery wykorzystywania Business Intelligence w przedsiębiorstwach, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 51(2), Warszawa, s. 71-80.
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (2001), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Surma J. (2009), Business Intelligence – Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Taleb N.N. (2013), Antykruchość – o rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 • Taleb N.N. (2014), Czarny łabędź – o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Dz.U. 2016, poz. 996, art. 100-126.
 • Watson H., Wixom B. (2007), The Current State of Business Intelligence, “Computer”, No. 40, s. 96-99.
 • Wyrozębski P. (2015), Wdrażanie strategii organizacji w kontekście zarządzania portfelem przedsięwzięć [w:] M. Wolański (red.), Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d5813882-8b3e-4154-8efe-2766702907d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.