Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 348 | 7-25

Article title

Implikacje praktyczne teorii interesariuszy: czego mniejsze firmy mogą się nauczyć od większych względem interesariuszy wewnętrznych?

Content

Title variants

EN
The practical implications of stakeholders’ theories: what can smaller companies learn from the bigger ones in regard to the internal stakeholders?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialności wobec interesariuszy wewnętrznych w Polsce. Pierwsza część przedstawia podejście interesariuszy jako teorię zarządzania organizacjami biznesowymi, a także jej pochodzenie, trzy spojrzenia na budowanie teorii interesariuszy oraz uwagi naukowców na temat użyteczności podejścia interesariuszy w praktyce menedżerskiej. Druga część prezentuje, co firmy robią, aby działać w sposób odpowiedzialny wobec interesariuszy wewnętrznych. Opisane działania firm wobec pracowników wpisują się w deskryptywne ujęcie teorii interesariuszy. Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury i metoda badania dokumentów.
EN
The aim of this publication is the identification of best practices in the domain of responsibility towards internal stakeholders in Poland. The first part of this the publication presents a stakeholder approach as the theory of business organizations management, its origin, three perspectives on stakeholder theory building and the comments of the scientists on the usefulness of a stakeholder approach in the managerial practice. The second part of the publication, the practices of the companies to perform responsibly towards the internal stakeholders were presented. The activities of the companies towards the employees which were described can be written in a descriptive stakeholder theory. The applied research methods: the critical analysis of the scientific literature and the research method of the documents.

Year

Volume

348

Pages

7-25

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Zarządzania

References

 • Austen A., Czakon W. (2012), Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 • Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak M. (2014), Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości, „Management Forum”, nr 357.
 • Brickson S. (2007), Organizational Identity Orientation: The Genesis of the Role of the Firm and Distinct Forms of Social Value, “Academy of Management Review”, Vol. 32.
 • Clarkson M. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, “The Academy of Management Review”, Vol. 20.
 • Donaldson T., Preston L. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation. Concepts, Evidence, and Implementation, “Academy of Management Review”, Vol. 20.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston.
 • Freeman R.E. (1994), The Politics of Stakeholder Theory, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 4.
 • Freeman E., Reed L. (1983), Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, “California Management Review”, Vol. 15.
 • Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B. (2004), Stakeholder Theory and “The Corporate Objective Revisited”, “Organization Science”, Vol. 15.
 • Furmańska-Maruszak A., Sudolska A. (2017), Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Garriga E., Mele D. (2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, “Journal of Business Ethics”, Vol. 53.
 • Horodecki J. (2017), Duzi zmieniają mniejszych, „My Company”, https://mycompanypolska.pl/artykul/261/seo-duze-firmy (dostęp: 10.05.2017).
 • Hosseini J.C., Brenner S.N. (1992), The Stakeholder Theory of the Firm: A Methodology to Generate Value Matrix Weights, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 2.
 • Jamali D. (2008), A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective into Theory and Practice, “Journal of Business Ethics”, Vol. 82.
 • Jensen M.C. (2002), Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 12.
 • Jones T.M., Wicks A.C. (1999), Convergent Stakeholder Theory, “Academy of Management Review”, Vol. 24.
 • Jonker J., Foster D. (2002), Stakeholders Excellence? Framing the Evolution and Complexity of a Stakeholder Perspective of the Firm, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 9.
 • Karpacz J. (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ewolucja definiowania konstruktu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr XXIV.
 • Klimas P., Twaróg S. (2013), Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience. Defining the Principle of Who and What Really Counts, “Academy of Management Review”, Vol. 22.
 • Phillips R., Freeman R.E., Wicks A.C. (2003), What Stakeholders Theory Is Not, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 13.
 • Pogroszewska M. (2016), Przedsiębiorstwa, które ponoszą wydatki na przyzakładowe żłobki i przedszkola, odliczą od 200 do 400 zł miesięcznie na dziecko, „Rzeczpospolita” z 4 stycznia 2016, nr 2, część Prawo.
 • Romanowska M. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Simmons J. (2004), Managing in the Post-managerialist Era: Towards Socially Responsible Corporate Governance, “Management Decision”, Vol. 32.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (2016), Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., red. (2016), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., red. (2017), Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Starik M. (1994), The Toronto Conference: Reflections on Stakeholder Theory, “Business and Society”, Vol. 33.
 • Uhlaner L., van Goor-Balk A., Masurel E. (2004), Family Business and Corporate Social Responsibility in a Sample of Dutch Firms, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 11.
 • Wachowiak P. (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Witek-Crabb A. (2016), Ewolucyjne modele CSR − przegląd koncepcji rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444.
 • Wood D.J. (2010), Measuring Corporate Social Performance: A Review, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 12.
 • Zbierowski P. (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [www 1] www.anwil.pl (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 2] www.basf.com (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 3] www.bcg.com.pl (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 4] www.cemex.pl (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 5] www.dentsuaegisnetwork.pl (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 6] www.infosysbpo.com (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 7] www.pl.capgemini.com (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 8] www.polpharma.pl (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 9] www.vwmp.com.pl (dostęp: 4.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d603d008-df1e-46b1-81b0-d8f88882d7ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.