PL EN


2016 | 290 | 74-82
Article title

Aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym

Content
Title variants
EN
Activation of people of the immobile productive age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla rynku pracy w Polsce jest aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (powyżej 45. roku życia). Populację tę charakteryzują niskie wskaźniki zatrudnienia i mała aktywność zawodowa. Towarzyszy temu postępujący jej wzrost liczebny. Efektem tego jest odwracanie się tzw. piramidy wieku. Wszystko to wymaga uruchomienia mechanizmów dostosowawczych oraz stosownych rozwiązań instytucjonalnych i systemowych. Szczególną rolę mają do wypełnienia stosowne instrumenty rynku pracy i formy wsparcia aktywności osób starszych.
EN
One of the most important challenges in the labour market is a professional activation of people of the immobile, productive age (over 45 years of age). The features of this population are the low employment rates and low efficiency of professional. This situation is accompanied by a progressive increase in the number of this population. This is the result of the reversal of the age pyramid. All of this requires the implementation adjustment mechanisms and appropriate system and institutional solutions. A specific functions are fullfilled by labour market instruments and support of activity of elderly.
Year
Volume
290
Pages
74-82
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska. Instytut Zarządzania i Administracji
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J., red. (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, II kwartał 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 • Problem bezskuteczności aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+, http://rynekpracy.pl/ artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.19/wpis.778 (dostęp: 2.02.2015).
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, Dz.U. z 2014 r., nr 631.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2012), (Nie) dostosowanie instytucji polityki społecznej do zmian w cyklu życia współczesnych pokoleń Polaków [w:] Polityka Społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, IPiSS, Warszawa
 • Sytuacja demograficzna osób starych i konsekwencje starzenia się ludności w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Trafiałek E. (2006), Zmiany demograficzne a zadania współczesnej polityki społecznej [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Trzos K., Zatorska M. (2010), Popyt na dojrzałość [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 637.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. z 2006 r., nr 94, poz. 65 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.
 • Wojdyło-Preisner M. (2008), Współczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnych rynkach pracy [w:] Z. Wiśniewski, E. Dolny (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d61a72a7-4542-46a5-9eb9-f830d48fec97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.