Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 259 | 80-88

Article title

Zaufanie jako wartość społeczna

Content

Title variants

EN
Trust as a social value

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odspołecznienie tradycyjnej ekonomii, oznaczające skupianie się jej jedynie na czynnikach ekonomicznych, spowodowało, że wartości społeczne zaczęto ujmować, tak jak zysk, w kategoriach wyłącznie ilościowych. Celem artykułu jest analiza zaufania jako jednej z głównych wartości społecznych. W pierwszej części opracowania omówiono kategorię wartości z punktu widzenia wybranych nauk oraz wartości społecznej. W kolejnej przedstawiono złożoność interpretacji kategorii zaufania i próbę ustalenia jej treści. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące społecznej wartości zaufania.
EN
Desocialization of traditional economics, meaning focusing solely on economic factors, led to recognizing social values as profit in purely quantitative categories. The aim of the article is to present the trust as one of the main social values. The first part of the study discusses the category of value from the point of view of selected science and social value. Next one presents the complexity of the interpretation of the category of trust and an attempt to determine its contents. The summary contains conclusions on the social value of trust.

Year

Volume

259

Pages

80-88

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

References

 • Aldridge S., Halpern D., Fitzpatrick S. (2002), Social Capital: A Discussion Paper, Performance and Innovation Unit, London.
 • Bok S. (1978), Lying: Moral Choice in Public and Private Life, Pantheon Books, New York.
 • Delsol Ch. (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Znak, Kraków.
 • Fehr E. (2009), On the Economics and Biology of Trust, „Journal of the European Economic Association”, Vol. 7, Iss. 2-3.
 • Fedorowicz K., Fedorowicz J. (2012), Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 95, Seria: Administracja i Zarządzanie.
 • Friedman M. (2006), Es ist unmoralisch, Geld von den Reichen zu nehmen um es den Armen zu geben, Interview mit Milton Friedman, „Süddeutsche Zeitung Magazinˮ, 23. Juni, http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/1250/Es-ist-unmoralisch-Geldvon- den-Reichen-zu-nehmen-um-es-den-Armen-zu-geben, 11.04.2016.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klimczak B. (2014), Aksjologiczne uwikłania ekonomii, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 17, nr 1.
 • Klimczuk A. (2012), Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin.
 • Kowalczyk S. (2006), Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Krzyminiewska G. (2003), Znaczenie zaufania w budowaniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2.
 • Lewenstein B. (2006), Społeczeństwo rodzin czy obywateli – kapitał społeczny Polaków okresu transformacji, „Societas/Communitas”, nr 1.
 • Loek H. (2010), Wartości polityczne [w:] R.J. Dalton, H.D. Kligemann (red.), Zachowania polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łyżwa P. (2012), Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej – zarys problemu, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 13.
 • Matysiak A. (2011), Społeczny kapitał rynkowy, „Polityka Społeczna”, nr 5-6.
 • McKnight D.H., Chervany N.L. (2001), Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time [w:] R. Falcone, M. Singh, Y.-H. Tan (eds.), Trust in Cyber-societies, Springer- -Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Milonakis D., Fine B. (2009), From Political Economy to Economics. Method, the social and the Historical in the Evolution of Economic Theory, Routledge, New York, http://pauladaunt.com/books/From_Political_Economy_to_Freakonomics.pdf (dostęp: 1.10.2015).
 • Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
 • Onyx J., Bullen P. (2000), Measuring Social Capital in Five Communities, „The Journal of Applied Behavioral Science”, No. 36(1).
 • Piwowarski W. (1996), Socjologia religii, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Putnam R. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
 • Schrade U. (1992), Etyka główne systemy, Placet, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Warszawa, http://pwsbia.edu.pl/pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_I II.pdf (dostęp: 3.10.2015).
 • Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Szreter S., Woolcoc M. (2004), Heath by Association? Social Capital, Social Theory, and the Political Economy of Public Heath, „International Epidemiological Association”, Vol. 33, No. 4.
 • Sztompka P. (2006), Socjologia, Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Szymczyk J. (2010), Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL” 53, nr 4(212).
 • Zagóra-Jonszta U. (2014), Rozważania wokół wartości – od Marksa do czasów współczesnych, „Studia Ekonomiczne”, nr 176, UE Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d64b921a-5db7-4208-9eb7-73baaa05f7e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.