Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 307 |

Article title

Rachunek ciągłego doskonalenia kosztów jako element koncepcji lean management

Authors

Content

Title variants

EN
Kaizen costing as part of the lean management concept

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowatorskie formy zarządzania stojące za sukcesem Toyota Motor Corporation sprawiły, że Japonia stała się liderem światowego zarządzania. W ostatnich latach obserwuje siębardzo intensywny proces wdrażania rozwiązań koncepcji lean management na grunt europejskich przedsiębiorstw, w tym także polskich. Wśród wielu form tej nowoczesnej filozofii zarządzania istotne miejsce zajmuje rachunek ciągłego doskonalenia kosztów, znany w krajach anglojęzycznych jako kaizen costing. W artykule na podstawie krytycznej analizy literatury dokonano charakterystyki rachunku ciągłego doskonalenia kosztów kaizen oraz zwrócono uwagę na warunki, jakie musi spełnić organizacja, aby dokonać implementacji kaizen costing. Przedstawiono praktyczne zastosowanie rachunku kaizen na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw.
EN
Innovative management forms used in Toyota Motor Corporation have placed Japan to be a world leader in the area of management. In recent years the idea of lean management has been being implemented in many European companies, including Polish ones. Kaizen costing is a very important part of this concept. Basing on literature studies, the elementary assumptions and conditions of kaizen costing have been characterised. The article also contains an empirical part with examples of applying kaizen costing in polish companies. In spite of the number of difficulties one has to face while implementing this costing framework, many Polish entrepreneurs choose to do so in order to gain the competitive advantage.

Year

Volume

307

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości

References

 • Bezdogan K. (2010), Evolution of the Lean Enterprise System: A Crucial Synthesis and Agenda for the Future, Working Paper, Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 • Czarnecki J.S., Sikorski C. (2013), Lean Management [w:] I. Sobańska (ed.), Lean Accounting Integralny Element Lean Management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 11-25.
 • Dudziak A., Piekarski W., Stoma M. (2012), Zarządzanie kosztami według koncepcji Kaizen, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Lublin.
 • Durlik I. (1996), Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1 i 2, Placet, Warszawa.
 • Gach D., Mikuła B., Potocki A. (2000), Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 534, s. 91-109.
 • Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Horngren Ch., Foster R., Datar S. (1994), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Upper Saddle River, NJ, Pentice Hall.
 • Imai M. (2007), Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 • Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Jedynak M. (2012), Formuła Kaizen w doskonaleniu jakości usług logistycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 96, s. 67-75.
 • Kamela-Sowińska A. (2010), Rachunkowość zaawansowana. Część III. Rachunek kosztów i Rachunkowość Zarządcza, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Kennedy F., Brewer P. (2007), Employee Performance in Lean Environments Respect, Empower, Support, Wiley, Hoboken.
 • Kinni T.B. (2005), Process Improvement, Part I, Kaizen and the Neverending Search for Perfection, “Industry Week”, No 23, s. 58.
 • Kobylecka K. (2009), Metodyka ciągłego rozwoju. Narzędzia Kaizen w sektorze usługowo-administracyjnym – od czego zacząć? „Personel Plus”, nr 5, s. 55-56.
 • Kryk B. (1996), Kaizen – metoda ciągłego ulepszania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5, s. 14-16.
 • Lichtarski J. (1997), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łangowska D. (2004), Zastosowanie japońskiej filozofii pracy Kaizen na przykładzie suwalskiej grupy Litpol-Malow, Energia w nauce i technice, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcja zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Niedziółka M., Piasek A. (2009), Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, Seria Administracja i Zarządzanie, nr 81, s. 85-86.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (2013), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Ossowski M. (2004), Rachunek kosztów, Wydawnictwo ODDK Gdańsk, Gdańsk.
 • Piasecka-Głuszczak A. (2011), Implementacja Kaizen Management System w polskich przedsiębiorstwach szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 43, s. 172-173.
 • Piasecka-Głuszczak A. (2012), Udoskonalenie działań przedsiębiorstwa wielokulturowego zgodnie z koncepcją Kaizen, Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, s. 543.
 • Rubik J. (2013), Zastosowanie koncepcji kaizen costing w obszarze produkcji i administracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 61, t. 2, s. 509.
 • Singh J., Singh H. (2009), Kaizen Philosophy: A Review of Literature, “The Icfai University of Operations Management”, Vol. VIII, No. 2, s. 51.
 • Sobańska I. (2013), Lean accounting – geneza, zasady, metody [w:] I. Sobańska (ed.), Lean accounting integralny element lean management, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 85.
 • Sobańska I. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa, s. 439.
 • Szychta A. (2000), Target costing jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 1, s. 831.
 • Trzcińska K. (2012), Zarządzanie kosztami według koncepcji Kaizen Costing [w:] B. Nita (red.), Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 268, s. 141-153.
 • Warowny P. (2010), Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii [w:] G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa, s. 346-347.
 • [www 1] http://www.daicelsse.com/kaizen,c35 (dostęp: 12.04.2016).
 • [www 2] http://corporate.esselte.com/pl-PL/Kultura-Lean/ (dostęp: 4.05.2016).
 • [www 3] http://lean.org.pl/kaizen-na-drodze-ku-doskonalosci/4/ (dostęp: 4.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d673cad9-673c-4e69-b1f7-20b7277171e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.