Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 5 | 77-87

Article title

Polska myśl polityczna wobec „kwestii ukraińskiej” w okresie międzywojennym. Zarys problematyki

Authors

Content

Title variants

EN
Polish Political Thought on the „Ukrainian Question” during the Inter-War Period: an Outline

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwiązanie problemu narodowościowego w Drugiej Rzeczypospolitej to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którym stanęło młode państwo polskie. Do najbardziej skomplikowanych spraw niewątpliwie należała „kwestia ukraińska”, która miała bardzo złożony polityczny, społeczny, kulturowy i religijny charakter. Stosunek polskich elit politycznych do najliczniejszej w owym czasie mniejszości narodowej, sięgającej 15–16% ogółu ludności i zamieszkującej 37,8% południowo-wschodnich obszarów państwa, obejmujących tereny Wołynia, Podola, Podkarpacia, Karpat Wschodnich oraz ziemi chełmskiej i podlaskiej, determinował politykę wschodnią. Polska myśl polityczna i prawna w okresie międzywojennym nie wypracowała wszak jednolitego stosunku do „kwestii ukraińskiej”. Wśród wielu poglądów i opinii można wyodrębnić cztery koncepcje głoszone przez polityków i publicystów, które miały decydujący wpływ na rozstrzygnięcie tzw. sprawy ukraińskiej. Na pierwszym planie można umieścić koncepcję federalistyczną i prometeistyczną, odwołujące się do restytucji myśli jagiellońskiej. Ich czołowym architektem był Józef Piłsudski i jego polityczne ugrupowanie.
EN
In particular, the “Ukrainian question” was a complicated matter which had a very complex political, social, cultural and religious character. The attitude of Polish political elites towards the most numerous national minority of the period (encompassing 15–15 % of general population and living in 37.8 % of Southwestern territories of the state, including Volyn, Podolia, Lower Carpathia, the Eastern Carpathians and Chelm and Podlasie dictricts) determined Polish Eastern policy. Polish political and legal thought during the inter-war period did not however work out an uniform approach to the “Ukrainian question”. Among many views and opinions four main concepts, promulgated by politicians and journalists, can be distinguished which held a decisive influence over the resolution of the “Ukrainian question”. Chief among them was a Federalist and Promethean proposition which called for a renaissance of Jagiellonian thought. Joseph Pilsudski (and his political circle) was a main architect of this approach.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d70bc9e0-7884-4241-99cc-c6ecb8dc0cb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.