PL EN


2017 | 343 | 134-148
Article title

Opcje walutowe a optymalizowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Currency options and exchange rate risk optimization in the company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą się liczyć na zagranicznych rynkach, zwiększają współpracę międzynarodową, przez co są narażone na ryzyko walutowe. Dlatego też coraz częściej posługują się narzędziami służącymi zabezpieczeniu ekspozycji na takie ryzyko. Jednymi z takich narzędzi są instrumenty pochodne, a dokładniej opcje walutowe. Celem artykułu jest ukazanie istoty ryzyka walutowego oraz przedstawienie opcji walutowych jako instrumentu służącego do optymalizowania ryzyka walutowego. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury oraz prostymi metodami graficznymi obrazującymi badane zjawisko.
EN
Modern companies that want to be reckoned on the foreign markets, increase the international cooperation, which exposes them to the currency risk. Therefore, they use more and more often some tools to protect against the exposure to the currency risk. One of these tools are the derivative instruments, namely the currency options. The aim of this article is to show the essence of the currency risk and to present the currency options as an instrument to optimize the currency risk. The author used the method of critical analysis of literature and some simple graphical methods illustrating the studied phenomenon.
Year
Volume
343
Pages
134-148
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Adamska A. (2004), Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bennett D. (2009), Ryzyko walutowe – instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Biegański M., Janc A. (2001), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, AE, Poznań.
 • Bień W. (2011), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 • Holliwell J. (2001), Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Liber, Warszawa.
 • Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zorientowanym międzynarodowo, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 • Karkowski P. (2009), Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa, GreenCapital, Warszawa.
 • Kowalik P., Kusztosz M. (2015), Ryzyko kursowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG – Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 • Mielus P. (2002), Rynek opcji walutowych w Polsce, Liber, Warszawa.
 • Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa.
 • Najlepszy E. (2000), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.
 • Okoń Sz., Matłoka M., Kaszkowiak A. (2009), Zarządzanie ryzykiem walutowym, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Soroczyński S., Stachowicz J. (1994), Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego za pomocą transakcji nierzeczywistych futures i options wraz z aktami prawnymi, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Zając J. (2004), Polski rynek walutowy w praktyce, Liber, Warszawa.
 • [www 1] http://www.bzwbk.pl (dostęp: 17.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d756a470-b3c2-4116-911b-d7771d6ddf6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.