Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(14) | 111-122

Article title

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM NAUKI I SZTUKI W ŁODZI W LATACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

Content

Title variants

EN
THE ACTIVITIES OF THE MUSEUM OF SCIENCE AND ART IN LODZ IN THE YEARS OF WORLD WAR I

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Muzeum Nauki i Sztuki jako pierwsze muzeum w Łodzi było ważnym elementem życia naukowego i kulturalnego miasta. Oprócz gromadzenia zbiorów placówka podejmowała liczne działania zmierzające chociażby do uświadomienia społeczeństwa na temat chorób zakaźnych. Placówka, pomimo poważnych problemów finansowych, pracowała w czasie wojny. W jej kolekcji były eksponaty z różnych dziedzin nauki, było tam także wiele pamiątek z Wielkiej Wojny. W okresie międzywojennym z muzeum powstały trzy niezależne instytucje muzealne.
Being the first museum in Lodz, a museum was an important element of scientific and cultural life of the city. In addition to gathering collections, it resulted in numerous activities aimed at consciousness of population on infectious diseases. The facility, despite the significant financial problems worked throughout the war. In its collections there were exhibits from various fields of science and many souvenirs of the Great War. Between the two wars, three independent museum institutions emerged from it.

Year

Issue

Pages

111-122

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • 1. Augustyniak J., Życie naukowe Łodzi, „Nauka Polska” 1933, t. 17.
 • 2. Berner W., Alkoholizm w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 roku) jako problem społeczno- zdrowotny, „Rocznik Łódzki” 1996, t. 43.
 • 3. Bolkowska G., Muzeum łódzkie, [w:] Życie łódzkie. Jednodniówka, red. A. Nullus, Edward From, Łódź 1914.
 • 4. „Gazeta Łódzka” 1914, nr 205, 251, 236; 1915, nr 122, 148, 168, 270, 318, 323; 1916, nr 2, 92, 118, 120, 145, 349, 351; 1917, nr 26, 353; 1918, nr 54.
 • 5. „Gazeta Wieczorna” 1915, nr 13, 18.
 • 6. „Godzina Polski” 1916, nr 55, 161, 236, 351; 1917, nr 139, 265; 1918, nr 68, 219, 254, 299.
 • 7. Informator miasta Łodzi z kalendarzem na 1920 rok, Wydział Statystyczny Magistratu m. Łodzi, Łódź 1919.
 • 8. Januszewski-Stajan S., Lokator 1915–1965, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Łódź 1965.
 • 9. Kalendarz TKO na 1916 rok, Towarzystwo Krzewienia Oświaty, Łódź 1915.
 • 10. Kamieński T., Zand I, Sprawozdanie TKO za 1914 rok, [w:] Kalendarz TKO na 1916 rok, Towarzystwo Krzewienia Oświaty, Łódź 1915.
 • 11. Karwacki W.L., Z zagadnień kultury i oświaty robotniczej w Łodzi w latach 1905–1939, [w:] Włókniarze łódzcy. Monografia, red. E. Rosset, Wyd. Łódzkie, Łódź 1966.
 • 12. Kochanowski J., Komisariat Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi w 1914 r., „Przegląd Historyczny” 1987, t. 78, z. 1.
 • 13. Koch-Wesser E., Muehlhauser W., Papke G., Kommunalpolitik im Ersten Weltkrieg. Die Tagebücher Erich Koch-Wesers 1914 bis 1918, C. Reissner Verlag, München 1999.
 • 14. Lorentz S., Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Interpress, Warszawa 1982.
 • 15. Minich M., Muzeum Historii i Sztuki im. J.K. Bartoszewicza, [w:] L. Stolarzewicz, Życie kulturalne Łodzi. Materiały, Koło Polonistów, Łódź 1937.
 • 16. Muzeum Miejskie Historii Sztuki w Łodzi im. J. i K. Bartoszewiczów. Katalog Działu Sztuki nr 1, Muzeum Miejskie i Historii Sztuki w Łodzi im. J. i K. Bartoszewiczów, Łódź 1930.
 • 17. Nadolska-Styczyńska A., O „egzotycznych” źródłach kolekcji etnograficznej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi [w:] Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych, red. Z. Jasiewicz, Biblioteka Telgte, Poznań 2004.
 • 18. „Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 206; 1915, nr 131, 167, 170, 184, 266, 309; 1916, nr 42, 91, 92, 120, 190, 232, 326; 1918, nr 32, 65.
 • 19. Pietrzyk P., Archiwum Bronisława i Włodzimierza Głuchowskich. Wstęp do inwentarza, Maszynopis w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi.
 • 20. Potęga E.M., Prace w polu krzewienia wiedzy przyrodniczej w Łodzi, b.w., Łódź 1932.
 • 21. Przeniosło M., Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 2011, R. 33, nr 1.
 • 22. „Rozwój” 1914, nr 198, 242, 249.
 • 23. Sprawozdanie z Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Łódź 1916.
 • 24. Stawiszyńska A., Konrad Fiedler i jego działalność na rzecz popularyzowania turystyki i krajoznawstwa w Łodzi w latach I wojny światowej, „Zeszyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 12.
 • 25. Stawiszyńska A., Okolice Łodzi jako cel turystyki łodzian w latach I wojny światowej, „Vade Nobiscum” 2013, t. 9.
 • 26. [Stodwudziestopięciolecie] 125-lecie Konstytucji na ziemiach: Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Kaliskiej, M. Daszewski, R. Piątkowski, b.m. 1916.
 • 27. Stolarzewicz L., Życie kulturalne Łodzi Materiały, Koło Polonistów, Łódź 1937.
 • 28. Szwalm B., Rys historyczny Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909– 1950, Maszynopis w zbiorach Pracowni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Łódź ok. 1950.
 • 29. Ustav Obściestwa p.n. „Muzei nauki i uskustv w gor. Lodzi”, Łódź 1911.
 • 30. Wachowska B., Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa do 1939 roku, Wyd. UŁ, Łódź 1988.
 • 31. Włókniarze łódzcy. Monografia, red. E. Rosset, Wyd. Łódzkie, Łódź 1966.
 • 32. Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych, red. Z. Jasiewicz, Biblioteka Telgte, Poznań 2004.
 • 33. Zawilska H., Problemy plastyki i wystawiennictwa w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku (1884– 1914), [w:] Sztuka Łodzi. Materiały Sesji naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Łódź 1977.
 • 34. Zapis Natana Czamańskiego – odpis, „Godzina Polski” 1916,
 • 35. Życie łódzkie. Jednodniówka, red. A. Nullus, Eliasz From, Łódź 1914.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d767a940-c7b1-4a73-a597-20eb9efb6c80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.