Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 394 | 39-53

Article title

Międzynarodowy handel azbestem w latach 2002-2018

Authors

Content

Title variants

EN
International trade of asbestos in the years 2002-2018

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja zmian w międzynarodowym handlu azbestem na podstawie analizy eksportu i importu w latach 2002-2018. Źródłem danych statystycznych dla badanego okresu była baza danych handlowych TrendEconomy. Uzyskane wyniki pokazują, że w latach 2002-2018 światowy eksport i import azbestu wzrósł odpowiednio o 203,88% i 130,91%. Kraje transformujące się w głównej mierze zaspokajały światowy popyt na azbest, w tym Rosja, której udział w 2002 r. stanowił 62,0%, natomiast w 2018 r. 60,8%. Import azbestu przez kraje rozwinięte cechował się wyraźną tendencją zniżkową. W 2002 r. głównymi importerami okazały się kraje rozwijające się: Tajlandia i Chiny. W 2018 r. takimi krajami były Indie i Indonezja.
EN
The purpose of the article is to identify changes in international trade of asbestos. The article analyses the export and import in the period 2002-2018. The source of statistical data for the analysed period was the TrendEconomy commercial database. The results show that in the years 2002-2018 the worlds export and import of asbestos increased by 203,88% and 130,91%. The transformation countries mainly exports of asbestos, including Russia, whose share in 2002 to 62,0%, while in 2018 60,8%. Import of asbestos by developed countries showed a downward trend. In 2002, the main importers were developing countries: Thailand and China. In 2018, such countries were India and Indonesia.

Year

Volume

394

Pages

39-53

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania

References

 • Bovornkitti S. (2011), Asbestos and Mesothelioma in Thailand, “Thammasat Medical Journal”, Vol. 11, No. 4, s. 642-650.
 • Czaja P., Kozioł W. (2010), Górnictwo skalne w Polsce – stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju, „Górnictwo i Geologia”, t. 5, nr 3, s. 41-58.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/148/WE z dnia 30.11.2009 r., Dz.U. L 330.
 • Gierczyńska K. (2010), Bogactwa naturalne jako czynnik destabilizujący wzrost gospodarczy: próba identyfikacji zjawiska choroby holenderskiej w gospodarce Federacji Rosyjskiej, „Oeconomia Copernicana”, nr 1, s. 43-64.
 • Gorman T., Johnston R., Mcivor A., Watterson A. (2004), Asbestos in Scotland, “International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, Vol. 10, Iss. 2, s. 183-192.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „UE bez azbestu” z dnia 31.07.2015 r., Dz.U. C 251.
 • OSHA (1981), Asbestos: Worker Health Alert, Washington.
 • Piekutowska A. (2014), Handel zagraniczny jako źródło zwiększenia efektywności gospodarowania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 180, s. 227-235.
 • Pollok T., Szopa B. (2017), Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Ruff K. (2017), How Canada Changed from Exporting Asbestos to Banning Asbestos: The Challenges That Had to Be Overcome, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, No. 14, art. 1135.
 • Rynarzewski T. (2013), Refleksje o dylematach wpływu handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 1, s. 69-90.
 • Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J. (2019), Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Suraya A., Nowak D., Sulistomo A.W., Ghanie Icksan A., Syahruddin E., Berger U., Bose-O’Reilly S. (2020), Asbestos-Related Lung Cancer: A Hospital-Based Case-Control Study in Indonesia, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, Vol. 17, art. 591.
 • Wit B. (2016), Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi, Dom Organizatora, Toruń.
 • Wit B., Kuś D., Malendowski M. (2013), System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Dom Organizatora, Toruń.
 • Wróbel A. (2017), Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany, WN Scholar, Warszawa.
 • WTO (2007), National Programmes for Elimination of Asbestos – Related Diseases, Geneva.
 • Zaremba M. (2019), Działalność przedsiębiorstw społecznych w krajach rozwijających się – doświadczenia indyjskie, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 10, s. 5-17.
 • Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zieliński S. (2014), Surowce mineralne, „Chemik”, t. 68, nr 5, s. 429-446.
 • [www 1] https://trendeconomy.com/data/commodity_h2 (dostęp: 20.05.2020).
 • [www 2] https://www.mindat.org/min-18.html (dostęp: 20.05.2020).
 • [www 3] https://www.mindat.org/min-254.html (dostęp: 20.05.2020).
 • [www 4] https://www.ceh.org.in/asbestos-in-india/ (dostęp: 20.05.2020).
 • [www 5] https://www.asbestossafety.gov.au/importing-advice/countries-asbestos-bans (dostęp: 20.05.2020).
 • [www 6] https://www.geogreece.gr/natura_en.php (dostęp: 8.09.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d779dd35-60e5-4b05-8025-cc44f81b04db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.