Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 270 | 243-251

Article title

Polityka rozwoju ekoklastrów w Polsce i w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The eco-cluster based policy in Poland and in European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ekoklastry są wyrazem specjalizacji wynikającej z potrzeb współczesności – nowych trendów rynkowych i wzrostu świadomości ekologicznej. Rozwój ekoklastrów wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju, która uznawana jest za optymalny kierunek dla Polski, Unii Europejskiej, jak i dla całego świata. Polityka klastrowa w szerokim zakresie łączy zwłaszcza zagadnienia tzw. zielonej ekonomii, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ochrony środowiska. Jest także ważnym narzędziem wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjności. Polityka klastrowa Unii Europejskiej wzmocniła pozycję klastrów na gospodarczej mapie Wspólnoty. Obserwowany jest systematyczny wzrost inicjatyw klastrowych w krajach członkowskich UE. Artykuł ma na celu prezentację i ocenę kluczowych uwarunkowań polityki wsparcia klastrów ekologicznych w Unii Europejskiej oraz w Polsce.
EN
Along with civilization trends and rising environmental awareness ecoclusters reach an important role on the world map of cluster initiatives. The European Union has adopted a cluster-based policy. As a result, the number of cluster initiatives has steadily been increasing in the EU over the past decade. Also many member countries introduce eco-cluster policy and undertake the organized efforts to improve growth and competitiveness of the eco-initiatives. Eco-business is expected to continue to be a steadily growing market. Governments, especially at a regional and local level, are indicated as essential supporters of the cluster organization. It means that for the best outcomes eco-cluster policy should be tailored in cities or regions where it can best address the eco-innovative needs of a specific industry. Poland as the EU member state should integrate cluster policy into its national reforms. It means strict links and coordination of the overall industrial, innovation, regional, SMEs, and environmental policies. Poland is currently at an early stage of cluster policy adoption.

Year

Volume

270

Pages

243-251

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska

References

 • Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu (2010), EC BREC IEO, Warszawa.
 • Asheim B., Boschma R., Cooke P. (2011), Constructing Regional Advantage. Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases, Regional Studies, Routledge, 45 (06), s. 1-12.
 • Barsoumian S., Severin A., Spek van der T. (2011), Eco-innovation and National Cluster Policies in Europe - a Qualitative Review, Greenovate! Europe EEIG European Cluster Observatory, Brussels.
 • Brodnicki T., Szultka S. (2002), Koncepcje klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Europa 2020 (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Feltynowski M., Rzeńca A. (2012), Klastry energetyczne w Polsce - diagnoza stanu, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 91, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 715.
 • Ketels Ch., Protsiv S. (2014), European Cluster Panorama 2014, REPORT European Cluster Observatory, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm, School of Economics, Stockholm.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo- Społecznego i Komitetu Regionów (2006), Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, KOM (2006) 502, Bruksela.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów (2008), W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej, KOM (2008) 652, Bruksela.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mapa Klastrów PARP http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/ (dostęp: 10.06.2015).
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 2006, nr 226, poz. 1651).
 • Szultka S. (2004), Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski, Wyd. IBnGR, Gdańsk.
 • Tödtling F., Trippl M. (2005), One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Research? Research Policy, 34, (8) s. 1203-1219.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d7be47fe-37cd-48c8-977a-df37f4fcf9b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.