Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 236 | 110-126

Article title

Aktywna polityka rynku pracy w krajach postkomunistycznych

Authors

Content

Title variants

EN
Active Labour Market Policy in Post-Communist Countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule została zaprezentowana problematyka dotycząca reżimów socjalnych oraz polityki rynku pracy. Na podstawie aktualnej literatury przedmiotu omówione zostały idealne ich typy (modele) oraz podjęto próbę określenia specyficznych cech aktywnej polityki rynku pracy w krajach postkomunistycznych. Dyskusje, które rozwinęły się w ostatnich latach, zmierzają w dwóch odmiennych kierunkach. Jedna grupa badaczy sugeruje, że aktywna polityka rynku pracy rozwija się w kierunku zidentyfikowanego już typu, co świadczy o jej unifikacji w skali przynajmniej regionalnej (np. w ramach UE). Ujęcie to można przeciwstawić podejściu partykularystycznemu, starającemu się wykazać, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej podążają odmienną i nietradycyjną ścieżką indywidualnie lub w określonych grupach. Analiza struktury wydatków na aktywną politykę rynku pracy pozwala postawić tezę o jej odmiennych typach w badanej grupie krajów.
EN
The article presents social regimes and labor market policy problems. On the basis of source literature, describe their ideal types (models) and try to identify the features of active labor market policy in post-communist countries. The discussions which developed in last years, moving in two different directions. The first group of researchers suggests that active labor market policies developing in already identified direction, which shows of its unification on a scale at least regional (ex. Within the EU). This approach can be contrasted with particularistic view, which shows that CEE countries follow different and non-traditional personal path or in specific groups. Analysis of spending on active labor market policies can be argued about the different types in the group of tested countries.

Year

Volume

236

Pages

110-126

Physical description

Contributors

References

 • Abrahamson P. (1999), The Welfare Modelling Business, "Social Policy and Administration", No. 33, s. 394-415.
 • Aidukaite J. (2011), Welfare Reforms and Socioeconomic Trends in the Ten New EU Member States of Central and Eastern Europe. "Journal of Communist and Post- Communist Studies", Vol. 44, Iss. 3, s. 211-219.
 • Arts W., Gelissen J., (2002), Three Worlds of Welfare Capitalism or More? "Journal of European Social Policy", 12(2), s. 137-158.
 • Bonoli G. (1970), Classifying Welfare States: A Two Dimensional Approach, "Journal of Social Policy", 26(3), s. 351-372.
 • Bonoli G. (2004), The Politics of New Social Risks and Policies, Presented at the ISA Conference RC 19 September, Paris.
 • Bonoli G. (2010), The Political Economy of Active Labour Market Policy, Working Paper on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, RECWOWE Publication, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh, s. 11.
 • Braun D., Gilardi F. (2006), Taking 'Galton's Problem' Seriously: Towards a Theory of Policy Diffusion, "Journal of Theoretical Politics", Vol. 18, No. 3, s. 298-322.
 • Castles F., Mitchell D. (1993), Three Worlds of Welfare Capitalism or Four? [w:] F. Castles (ed.), Families of Nations, Brookfield, Dartmouth.
 • Craig B. (2014), The Hyper-anglicisation of Active Labour Market Policy: Facilitating and Exemplifying a Flawed Growth Model, SPERI Paper No.14.
 • Dean H. (2007), The Ethics of Welfare-to-work, "Policy and Politics", 35(4), s. 573-590.
 • Dzionek-Kozłowska J. (2010), Rynek versus państwo w świetle dyskusji o path dependence, "Ekonomia i Prawo", t. 6.
 • Esping-Andersen G. (1990), Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press in association with Blackwell Publishing Ltd.
 • Esping-Andersen G. (1999), Social Fundations of Postindustrials Economics, Oxford University Press.
 • Greve B. (2013), The Routledge Handbook of the Welfare State, Routledge, London.
 • Jones C. (1993), The Pacific Challenge. In New Perspectives on the Welfare State in Europe, Routledge, London.
 • Kasza G.J. (2002), The Illusion of Welfare Regimes, "Journal of Social Policy", No. 31 (2), s. 271-287.
 • Kautto M., Heikkila M., Hvinden B., Marklund S., Plough N., eds. (1999), Nordic Social Policy: Changing Welfare States, Routledge, London.
 • Korpi W., Palme J. (1998), The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries, "American Sociological Review", 63(5), s. 661-687.
 • Kwon H-J. (1997), Beyond European Welfare Regimes: Comparative Perspectives on East Asian Welfare Systems, "Journal of Social Policy", 26(4), s. 467-484.
 • Labour Market Policy Statistic - Methodology (2013). Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 13-20.
 • [www 1], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp expsumm&lang=en (dostęp: 1.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d82700b3-dd0e-478e-9329-f5f8da3376b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.