Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 355 | 81-91

Article title

O standardach informatyki śledczej

Authors

Content

Title variants

EN
A few words about computer forensics standards

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Informatyka śledcza, pomimo znaczącej roli, jaką odgrywa współcześnie, w praktyce wymiaru sprawiedliwości nie doczekała się jeszcze – przynajmniej w Polsce – powszechnie przyjętej metodologii. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych norm, narzędzi i dobrych praktyk informatyki śledczej oraz stanowi próbę uporządkowania najważniejszych pojęć z tego zakresu pojawiających się w krajowej literaturze przedmiotu.
EN
Computer forensic, despite its significant role in the practice of justice, has not yet – at least in Poland – widely accepted methodology. The article contains review of computer forensics’ standards, frameworks, tools and best practices and includes an attempt to describe and systematize the most important terms and definitions appearing in the scientific and professional literature of the subject.

Year

Volume

355

Pages

81-91

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki

References

 • AIIM TR31/1-1992 Performance Guideline for the Legal Acceptance of Records Produced by Information Technology Systems – Part 1: Performance Guideline for Admissibility of Records Produced by Information Technology Systems as Evidence.
 • American National Standards Institute, https://www.ansi.org (dostęp: 28.11.2017).
 • ASTM E2678-09(2014) Standard Guide for Education and Training in Computer Forensics.
 • ASTM E2763-10 Standard Practice for Computer Forensics.
 • ASTM E2765-11 Standard Practice for Use of Image Capture and Storage Technology in Forensic Document Examination.
 • ASTM E2825-12 Standard Guide for Forensic Digital Image Processing.
 • Computer Forensic Reference Data Sets for Digital Evidence, https://www.cfreds.nist.gov (dostęp: 28.11.2017).
 • Federalna Reguła Dowodowa 702 (Sąd Najwyższy USA, 2011 r.), http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702 (dostęp: 28.11.2017).
 • Gawrońska-Baran A. (2014), Zamówienia publiczne w zakresie informatyki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gruza E., Goc M., Moszczyński J. (2008), Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, WAiP, Warszawa.
 • Hanausek T. (2005), Kryminalistyka – zarys wykładu, Zakamycze, Kraków.
 • ISO/IEC 27041:2015, Information Technology – Security Techniques – Guidance on Assuring Suitability and Adequacy of Incident Investigative Method.
 • ISO/IEC 27042:2015, Information Technology – Security Techniques – Guidelines for the Analysis and Interpretation of Digital Evidence.
 • ISO/IEC 27043:2015, Information Technology – Security Techniques – Incident Investigation Principles and Processes.
 • Kasperska A. (2013), Sąd Okręgowy w Lublinie: Biegli pracowali na pirackim oprogramowaniu? „Kurier Lubelski”, 25 czerwca, http://www.kurierlubelski.pl/artykul/929564,sad-okregowy-w-lublinie-biegli-pracowali-na-pirackim-oprogramowaniu,id,t.html (dostęp: 31.08.2018).
 • Kasprzak W.A. (2015), Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Difin, Warszawa.
 • Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 728.
 • Kordylewski L. (2017), Forensyka, Forensic Science Center, Chicago IL, USA, http://kordynet.com/forensyka.html (dostęp: 25.09.2018).
 • Korzeniowski L.F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
 • Kosiński J. (2015), Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa.
 • Kozdrowski S. (2012), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia, NWSP, Białystok.
 • National Software Reference Library, https://www.nist.gov/software-quality-group/national-software-reference-library-nsrl (dostęp: 28.11.2017).
 • NIST CCFT Computer Forensics Tool Testing (CFTT), https://www.cftt.nist.gov (dostęp: 28.11.2017).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993 r.), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/509/579/case.html (dostęp: 28.11.2017).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 43 F. 3d 1311 – Court of Appeals, 9th Circuit 1995, http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/43/1311/552448 (dostęp: 28.11.2017).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie General Electric Co. versus Joiner, 522 U.S. 136 (1997 r.), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/522/136/case.html (dostęp: 28.11.2017).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie Kumho Tire Co. versus Carmichael, 526 U.S. 137 (1999 r.), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/526/137/case.html (dostęp: 28.11.2017).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie Silverthorne Lumber Co. versus United States, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html (dostęp: 31.08.2018).
 • Policyjne statystyki przestępczości (br.), http://statystyka.policja.pl (dostęp: 28.11.2017).
 • PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 – wersja polska – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dotyczące identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2010 r., nr 177, poz. 1195.
 • Scientific Working Group on Digital Evidence, https://www.swgde.org (dostęp: 28.11.2017).
 • Scientific Working Group on Imaging Technology, https://www.swgit.org (dostęp: 28.11.2017).
 • Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej, http://www.siis.org.pl (dostęp: 28.11.2017).
 • Szmit M. (2014), Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa.
 • Szmit M., Baworowski A., Kmieciak A., Krejza P., Niemiec A. (2011), Elementy Informatyki Sądowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa.
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity, Dz.U. z 1994 r., nr 90, poz. 631.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2017 r., nr 0.1904.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. z 2002 r., nr 126, poz. 1068.
 • Wiewiórowski W.R., Wierczyński G. (2016), Informatyka prawnicza, Wolters Kluwer, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d9805ec3-8987-4dae-b129-0a0ade46e072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.