PL EN


2016 | 284 | 108-116
Article title

Czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem sprawozdawczym przedsiębiorstwa?

Content
Title variants
EN
Will integrated reporting become new reporting model of entity?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie w praktyce gospodarczej obserwuje się zmiany w modelu sprawozdawczym przedsiębiorstw w kierunku zintegrowanego raportowania. Dynamika tych zmian została istotnie wzmocniona dzięki opublikowaniu w grudniu 2013 r. przez Radę Międzynarodowego Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Committee − IIRC), Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości (Integrated Reporting Framework − IR), które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorstwa przy sporządzaniu zintegrowanych raportów. Przyczyny tych zmian są różnorodne i wielowymiarowe, jednak za najważniejszą można uznać społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa wyrażającą się w ujawnianiu jego oddziaływania na szeroko rozumianych interesariuszy (np. społeczeństwo). Dokonujące się zmiany w modelu sprawozdawczym przedsiębiorstw nie pozostają bez wpływu na naukę rachunkowości, a w szczególności na jeden z jej podsystemów – sprawozdawczość. Dlatego celem artykułu jest zbadanie, czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem sprawozdawczym przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, analizy dokumentów oraz metodę syntezy przy formułowaniu wniosków Najistotniejszym wnioskiem z rozważań jest wskazanie konieczności dalszego rozwoju ram zintegrowanej sprawozdawczości w stopniu, w którym dostarczą one przedsiębiorstwom bardziej precyzyjnych wskazań dotyczących poziomu szczegółowości ujawnień, ich powiązań z innymi elementami raportu, a także wskażą zasady i stworzą system pomiaru informacji.
EN
Today in business practice we can observe changes in corporate reporting model towards integrated reporting. The dynamics of these changes has been significantly strengthened by the publication in December 2013 by the Council of the International Integrated Reporting (International Integrated Reporting Commitee – IIRC), Integrated Reporting Framework (Integrated Reporting Framework – IR), which are designed to assist companies in preparing integrated reports. Effecting changes in corporate reporting model are not without impact on science in accounting, and in particular one of its subsystems - reporting. Therefore, the aim of this article is to examine whether integrated reporting will become a new business reporting model? The most important conclusion from the discussion is to identify the need for further development of the framework for an integrated reporting the extent to which they will provide businesses a more precise indications concerning the level of detail of disclosures, their links with other elements of the report, as well as indicate the rules and create a system for measuring information.
Year
Volume
284
Pages
108-116
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d9976aeb-f673-4646-b7bd-b5daf12cb36a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.