PL EN


2015 | 243 | 323-332
Article title

Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej

Content
Title variants
EN
Possibilities Process Approach in Management of Public Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejście procesowe niegdyś znajdowało zastosowanie głównie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, lecz od pewnego czasu daje się także zauważyć coraz szersze wykorzystywanie tej koncepcji w urzędach administracji publicznej. Wynika to w szczególności z wdrażania norm zarządzania jakością oraz realizacji w urzędach projektów informatycznych. Administracja posiada specyfikę procesów, np. ich formalizację wynikającą z silnego powiązania z systemem prawnym. W konsekwencji z jednej strony urzędy doskonale nadają się do zastosowania w nich elementów zarządzania procesowego, z drugiej występuje wiele typowych trudności przy wykorzystywaniu tego podejścia. Obserwacje autora i analiza literatury pozwalają na stwierdzenie, że podstawową barierą jest niedostateczne zrozumienie idei orientacji procesowej przez pracowników urzędów. Celem artykułu jest charakterystyka podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej oraz analiza możliwości zastosowania tego podejścia, a także przyczyn trudności w jego wdrażaniu.
EN
Process approach was formerly used mainly in enterprises management. Now this concept is also often used in public administration offices. This results in particular from an implementation of quality management standards and an implementation of IT projects. The processes in the administration are specific. They are characterized by the formalization resulting from the legal system. Thus, on the one hand offices are suitable for use a process management elements, on the other hand, there are many common problems in applying this approach. Author's observations and literature analysis lead to the conclusion that the main barrier is the lack of understanding of the process orientation idea among staff offices.
Year
Volume
243
Pages
323-332
Physical description
Contributors
References
 • Auksztol J., Chomuszko M. (red.) (2012), Modelowanie organizacji procesowej, WN PWN, Warszawa.
 • Davenport T.H. (1993), Process Innovation: Re-engineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • DeMarco T. (1978), Structured Analysis and Design, Yourdon Inc., New York.
 • Gabryelczyk R., Jurczuk A. (2015), The diagnosis of information potential of selected business process modelling notations, "Information Systems in Management", Vol. 4, No. 1.
 • Gane C., Sarson T. (1979), Structured Systems Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Górski T. (2014), Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym [w:] A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 35, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Hammer M., Champy J. (1993), Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York.
 • Krukowski K. (2011), Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 • Krzyżanowski A. (2010), Administracja publiczna a systemy informacyjne na przykładzie jednostek organizacyjnych Publicznych Służb Zatrudnienia - wpływ na sprawność oraz jakość usług [w:] J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Monografie i Opracowania nr 569, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kunasz M. (2010), Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
 • Lichtarski J. (2004), O relacji pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Pawełoszek I. (2014), Wykorzystanie Semantic Mediawiki w doskonaleniu modeli procesów biznesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 112, Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Polak P. (2012), Bariera ludzka w zastosowaniu podejścia procesowego w jednostkach administracji publicznej [w:] J. Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 99, UE w Katowicach, Katowice.
 • Senkus P. (2013), Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej. Sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit, Difin, Warszawa.
 • Smith H., Fingar P. (2007), Business Process Management. The Third Wave, Meghan- -Kiffer Press, Tampa.
 • Stępniak C. (2014), Kartograficzne rozszerzenie dynamicznego modelowania procesów biznesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 112, Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wieczorkowski J. (2013), Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej [w:] A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 29, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Wieczorkowski J. (2014), Ewolucja metod i notacji modelowania procesów biznesowych [w:] J. Lichtarski i in. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 340, Wrocław.
 • Yourdon E., Constantine L. (1979), Structured Design, Fundamentals of a Discipline of Computer Program and System Design, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Ziemba E., Obłąk I. (2014), Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej [w:] A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 33, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • [www 1] http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/ (dostęp: 30.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d9adec12-25d5-450e-ac13-113ec0204799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.