Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 357 | 36-49

Article title

Przedsiębiorczość międzynarodowa w kontekście wczesnej internacjonalizacji MSP

Authors

Content

Title variants

EN
International enterprises in context of early internationalization of SME

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł, o charakterze przeglądowym, ma na celu omówienie przedsiębiorczości międzynarodowej w kontekście wczesnej internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie wtórnych źródeł informacji opublikowanych w latach 2002-2016. W toku analiz ustalono, że współczesne przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej coraz częściej decydują się na wczesną internacjonalizację. Born global czy international new ventures to bardzo często małe i średnie przedsiębiorstwa, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu gospodarki. Wśród czynników wpływających na umiędzynarodowienie organizacji należy wyróżnić umiejętności z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej menadżerów, postęp technologiczny, zmiany warunków funkcjonowania rynków oraz zmiany warunków politycznych funkcjonowania gospodarki światowej. Przeprowadzone dotychczas badania i studia przypadków udowodniły, że także na polskim rynku funkcjonują born globals, z powodzeniem konkurując z największymi globalnymi firmami.
EN
The aim of this article is to discuss international entrepreneurship in the context of the early internationalization of small and medium-sized enterprises based on secondary sources of information published over the period 2002-2016. Across the studies covered by this paper, it was found that modern companies, in order to achieve and maintain competitive advantage, choose early internationalization. SME are born global or international new venture very often and they play a significant role in creating the economy. Among the factors influencing the organization’s internationalization, we should noted: the skills of international entrepreneurship, technological progress, changes in market conditions and changes in the political conditions of the functioning of the world economy. The research and case studies conducted that also on the polish market are born globals, which successfully competing with the largest global companies.

Year

Volume

357

Pages

36-49

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji

References

 • Andersson S., Wictor I. (2003), Innovative Internationalization in New Firms: Born Global – The Swedish Case, “Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 1, s. 249-275.
 • Blanke-Ławniczak K. (2014), Polskie przedsiębiorstwa typu Born Global – case study, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 799(111), s. 35-46.
 • Coombs J.E., Sadrieh F., Annavarjula M. (2009), Two Decades of International Entrepreneurship Research: What Have We Learned – Where Do We Go from Here? “International Journal of Entrepreneurship”, Vol. 13, s. 23-64.
 • Coviello N.E., Jones M.V., McDougall-Covin P.P. (2015), Is International Entrepreneurship Research a Viable Spin-off from Its Parent Disciplines [w:] A. Fayolle, P. Riot (eds.), Rethinking Entrepreneurship: Debating Research Orientations, Routledge, London, s. 1-22.
 • Daszkiewicz N. (2014), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektyw międzynarodowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 7, cz. I., s. 243-252.
 • Dimitratos P., Plakoyiannaki E. (2003), Theoretical Foundations of an International Entrepreneurial Culture, “Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 1, s. 187-215.
 • Duliniec E. (2013), Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2(257-258), rok LXXX/XXI, s. 31-51.
 • Głód W. (2014), Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań empirycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 184, s. 80-92.
 • Islam M.A., Khan M.A., Obaidullah A.Z.M., Alam, M.S. (2011), Effect of Entrepreneur and Firm Characteristics on the Business Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh, “International Journal of Business and Management”, Vol. 6(3), s. 289-299.
 • Jarosiński M. (2012), Urodzeni globaliści w badaniach na świecie i w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 114, s. 7-24.
 • Jones M.V., Coviello N.E. (2005), Internationalization: Conceptualizing an Entrepreneurial Process of Behavior in Time, “Journal of International Business Studies”, Vol. 36, No. 3, s. 284-303.
 • Jones M.V., Coviello N., Tang Y. (2011), International Entrepreneurship Research (1989–2009): A Domain Ontology and Thematic Analysis, “Journal of Business Venturing”, Vol. 26(6), s. 632-659.
 • Keupp M.M., Gassmann O. (2009), The Past and the Future of International Entrepreneurship: A Review and Suggestions for Developing the Field, “Journal of Management”, Vol. 35(3), s. 600-633.
 • Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kruk M., Mazur R. (2014), Znaczenie innowacji w procesie internacjonalizacji działalności firm born globals, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 14, s. 67-76.
 • Michna A., Kmieciak R. (2016), Przedsiębiorczość międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 419, s. 107-116.
 • Michna A., Męczyńska A. (2014), Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP – przegląd literatury, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 68, nr 1905, s. 83-92.
 • Morawczyński R. (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Mort G.S., Weerawardena J. (2006), Networking Capability and International Entrepreneurship: How Networks Function in Australian Born Global Firms, “International Marketing Review”, Vol. 23, Iss. 5, s. 549-572.
 • Nasution H.N., Mavondo F.T., Matanda M.J., Ndubisi N.O. (2010), Entrepreneurship. Its Relationship with Market Orientation and Learning Orientation and as Antecedents to Innovation and Customer Value, “Industrial Marketing Management”, Vol. 40, s. 336-345.
 • Nowacki F. (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa a relacje sieciowe – wpływ na kształtowanie współpracy na rynku usług, „Marketing i Rynek”, nr 11, s. 14-21.
 • Oczkowska R. (2013), Wczesna internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4, s. 77-87.
 • Piecuch T., Wójcik J. (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa – teoria i badania [w:] A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 79-100.
 • Styles C., Seymour R.G. (2006), Opportunities for Marketing Researchers in International Enterpreneurship, “International Marketing Review”, Vol. 23, No. 2, s. 126-145.
 • Thai M.T.T., Chong L.L. (2008), Born-Global: The Case of Four Vietnamese SMEs, “Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 6, s. 72-100.
 • Wąsowska A. (2014), Metody jakościowe w badaniach przedsiębiorczości międzynarodowej, „Problemy Zarządzania”, vol. 12, nr 3(47), s. 9-25.
 • Witek-Hajduk M.K. (2013), Wczesne umiędzynarodowienie a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12(267-268), rok LXXXIII/XXIV, s. 73-92.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d9d507f0-f4f3-4d1e-8ec1-0181984a3a31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.