Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 369 | 81-92

Article title

Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce – prezentacja wyników badań empirycznych

Content

Title variants

EN
Determinants of inter-organizational cooperation in the public sector in Poland – presentation of the results of empirical research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących głównych przyczyn podejmowania współpracy międzyorganizacyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w Polsce. W pierwszej części artykułu, stanowiącej wprowadzenie do prezentowanej problematyki, omówiono znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym. W drugiej części przedstawiono przebieg badań empirycznych oraz przedyskutowano ich wyniki. Jak pokazują badania, głównymi przyczynami nawiązywania współpracy są zarówno względy finansowe, tzn. możliwość uzyskania dofinansowania, jak i pozafinansowe, m.in. wcześniejsze doświadczenia oraz wspólnota celów współpracujących organizacji. Najważniejszymi przyczynami braku współpracy są natomiast bierność podmiotów oraz brak odpowiednich partnerów.
EN
The main aim of the paper is to present the results of empirical research concerning the major reasons of initiating the cooperation among local government units at county (powiat) level in Poland. In the first, introductory part of the paper the significance of the inter-organizational cooperation in public sector is delineated. In the second part of the paper the research process as well as research results are demonstrated and discussed. As the investigations revealed, the major motives of initiating the cooperation are connected both with financial and non-financial matters, e.g. prior experience and the mutuality of goals. The most important reasons of the lack of cooperation are the passiveness of units and the absence of proper cooperating partners.

Year

Volume

369

Pages

81-92

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

References

 • Bochenek M. (2017), Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 341.
 • Crawford L., Costello K., Pollack J., Bentley L. (2003), Managing Soft Change Projects in the Public Sector, „International Journal of Project Management”, Vol. 21(6).
 • Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, „New York Times Magazine”, 13 September.
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, ISP UJ, Kraków.
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Kraszewski D., Swat. K. (2015), Nowe formy współpracy sektora publicznego, biznesu oraz przedsiębiorstw społecznych – wybrane trendy i doświadczenia międzynarodowe [w:] K. Marchewka-Bartkowiak, A. Grycuk (red.), Relacje biznesu i administracji, „Studia BAS”, nr 1(41).
 • Lank E. (2007), Collaborative Advantage, Palgrave Macmillan, New York.
 • Pollitt Ch., Bouckaert G. (2000), Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford.
 • Prawelska-Skrzypek G., Jałocha B. (2014), Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3(27).
 • [www 1] http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html (dostęp: 15.11.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d9f36522-c846-4f70-9a45-83dffe76496d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.