PL EN


2017 | 310 | 164-174
Article title

Rola innowacji w neutralizacji nierówności społecznych na rynku pracy na przykładzie osób niedosłyszących

Content
Title variants
EN
The role of innovation in the neutralization of social inequality in labor market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest prezentacja rozwiązań technologicznych, stanowiących wsparcie dla osób niedosłyszących, chcących uczestniczyć w życiu zawodowym oraz ich oczekiwań wobec innowacji, które mogłyby ich dodatkowo w tym postanowieniu wzmocnić. Został on zrealizowany poprzez konfrontację potencjalnego i realnego rynku innowacji wprowadzanych z przeznaczeniem dla osób niedosłyszących. Pierwszy został określony w wyniku badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na grupie osób niedosłyszących aktywnych zawodowo. Drugi poprzez identyfikację innowacji na podstawie wywiadu bezpośredniego wytypowanych firm oraz w oparciu o dane Urzędu Patentowego RP.
EN
The aim of the study is to present technological solutions, which support for the hearing impaired, who want to participate in working life as well as their expectations for innovation, which could further strengthen them in this decision. The aim has been realized through the confrontation of potential and real market innovations introduced with the purpose for the hearing impaired. The first was determined by questionnaire research conducted on a group of professionally active hearing impaired. The second through the identification of innovations based on direct interviews of selected companies, and based on the data of the Polish Patent Office.
Year
Volume
310
Pages
164-174
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Nauk Ekonomicznych
  • Polski Związek Głuchych
References
  • Gąciarz B., Bartkowski J. (2014), Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność”, nr II (11).
  • Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
  • Korporowicz W. (2011), Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8, s. 71-87.
  • Musgrave R.A. (1987), Merit Goods [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic, First Edition, t. 3, London, s. 452-453.
  • Niklewicz-Pijaczyńska M., Sobiecka A. (2016), Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi, w druku.
  • Szyfter W. (red.) (2014), Dzieci z zaburzeniami słuchu – podróż integracji społecznej. Edukacja, Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu „Sonorus”, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d9fd9020-f38b-42c6-bc1e-377dc45fbeee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.