Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 285 | 171-180

Article title

Wynik na podstawowej działalności operacyjnej szpitala

Content

Title variants

EN
Profit on basic operating activity of a hospital

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podstawowa działalność operacyjna szpitala to realizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. Specyfika działalności szpitala polega na tym, że świadczenia realizowane są na rzecz pacjentów, a płatnikiem jest instytucja (NFZ) rozliczająca świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Rozliczenia oparte są na systemie JGP. Celem artykułu jest przedstawienie rozliczenia wyniku operacyjnego na przykładzie badanego szpitala. Wynik operacyjny podlega korygowaniu pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi, finansowymi oraz zyskami i stratami nadzwyczajnymi, lecz najważniejszy jest wynik na działalności podstawowej operacyjnej, bo to on przedstawia kondycję i rentowność szpitala. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych autorów.
EN
The basic operating activity of a hospital is health service provision for its patients. A hospital is unique as a business entity since the payments for its services are provided by the National Health Fund (NFZ) as part of the health insurance system. The financial settlements are based on the JGP (also known as the Diagnosis-Related Groups, DRG). The aim of the article is to illustrate a profit on sale settlement using the hereby described hospital as an example. Profit on sale is influenced by other operational incomes and costs, financial incomes and costs, as well as extraordinary gains and losses. However, the most important figure is the profit from the basic operating activity as it demonstrates the status and rentability of a hospital. The results and data used in the present article were collected by the authors.

Year

Volume

285

Pages

171-180

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu . Wydział Zarządzania i Logistyki . Katedra Nauk Ilościowych i Przestrzennych
 • SP ZOZ w Obornikach Wlkp.

References

 • Chluska J. (2014), Rachunkowość podmiotów leczniczych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Gilewski D. (2010), Jednorodne grupy pacjentów. Podstawy systemu, Wyd. NFZ, Warszawa.
 • Janik W. (2011), Koszty jako czynnik efektywności pracy zakładów opieki zdrowotnej [w:] J. Stępniewski, P. Karnieja, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kautsch M., Klich J., Whitfeld M. (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Macuda M. (2011), Możliwości wykorzystania kalkulacji kosztów procedur medycznych według JGP na przykładzie badanego ZOZ [w:] B. Gierusz, P. Lech (red.), Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, t. 2, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk, s. 195-203.
 • Macuda M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie szpitala [w:] Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Zawodowa, UEP, Poznań.
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych. Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych (2008), Vesalius, Kraków.
 • Nojszewska E. (2012), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, (2010), M. Hass-Symotiuk (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rentowność szpitali w 2014 roku spadnie - raport. http://www.termedia.pl/onkologia/ Rentownosc-szpitali-w-2014-roku-spadnie-raport,14887.html.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2008 r., nr 81, poz. 484.
 • Suchecka J. (red.) (2015), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Świderska G.K., Pielaszek M. (2015), Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135.
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych (2014), M. Hass-Symotiuk (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego funduszu zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-da66f109-a2c2-44cb-8439-ce6a73f39ba8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.