PL EN


2019 | 387 | 101-114
Article title

Sprawozdawcze i podatkowe skutki finansowania dotacjami rzeczowych aktywów trwałych

Content
Title variants
EN
Reporting and tax effects of financing property, plant and equipment with government grants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rzeczowe aktywa trwałe, odgrywające szczególną rolę w strukturze majątku jednostek gospodarczych mogą zostać pozyskane na wiele różnych sposobów, w tym m.in. w wyniku sfinansowania ich zakupu lub wytworzenia dzięki dotacjom otrzymanym od organów rządowych. Celem niniejszego artykułu jest analiza zasad odzwierciedlania tego typu zdarzeń w księgach rachunkowych jednostki, ich skutków sprawozdawczych oraz implikacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Rozważania zostały przeprowadzone na gruncie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
EN
Playing a special role in the assets structure of the entity properties, plants and equipment can be obtained in a number of different ways, including (among others) financing of their purchase or construction with subsidies received from government bodies. The purpose of this article is to present the rules of reflecting this type of events in the accounting books of entity, its reporting effects and tax implication in the area of income tax and value-added tax. The considerations were carried out in the Basis of Polish and international accounting regulations, Corporate Income Tax Act and Value- -Added Tax Act.
Year
Volume
387
Pages
101-114
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Doktorantka w Katedrze Rachunkowości
References
 • Adamek-Hyska D., Szewieczek A., Tatoj M., Tkocz-Wolny K. (2013), Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Dotacja unijna na zakup i wytworzenie środków trwałych – wybrane zagadnienia (2014), https://www.gofin.pl/podatki/17,1,62,183279,dotacja-unijna-na-zakup-iwytworzenie-srodkow.html (dostęp: 13.01.2019).
 • Gronos M. (2017), Jak rozliczyć dotację na zakup środka trwałego, https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301049985-Jak-rozliczyc-dotacje-na-zakup-srodkatrwalego.html (dostęp: 10.11.2018).
 • Hołda A. (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kobiela-Pionnier K. (2012), Polityka rachunkowości w zakresie pomocy publicznej oraz jej wpływ na jakość sprawozdania finansowego [w:] D.A. Mikulska (red.), Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 75-92.
 • Kosakowski E. (2017), Dotacje na sfinansowanie środków trwałych i WNiP – korekta kosztów podatkowych, https://rachunkowosc.com.pl/dotacje_na_sfinansowani_srodkow_trwalych_i_wnip_korkore_kosztow_podatkowych (dostęp: 4.01.2019).
 • Macowicz G. (2014), Problematyczne kwestie ujęcia i rozliczenia dotacji do środków trwałych, https://www.pkfpolska.pl/problematyczne-kwestie-ujecia-i-rozliczeniadotacji-do-srodkow-trwalych-1700 (dostęp: 2.11.2018).
 • Małecki P. (2011), Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej (2016), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Zarząd Główny, Warszawa.
 • Piątkowska K. (2017), Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego – obowiązki i ewentualne konsekwencje przed US, https://www.ifirma.pl/blog/odliczanie-100zvat-od-samochodu-osobowego-obowiazki-i-ewentualne-konsekwencje-przedus.html (dostęp: 13.01.2019).
 • Świąder B. (2007), Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją, http://ksiegowosc.infor.pl/abc/60376,Zakup-srodka-trwalego-sfinansowanego-dotacja.html (dostęp: 11.01.2019).
 • Trzpioła K. (2018), Księgowania wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych – praktyczne wskazówki, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2002 r., sygn. akt: I SA/Wr 2467/00, niepubl. (LEX nr 103589).
 • Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej (2016), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Zarząd Główny, Warszawa.
 • Zwolenik A. (2017), Księgowe ujęcie dotacji unijnych w aspekcie prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, „Studia Ekonomiczne. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko”, nr 1(1), s. 51-61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-db0a9cd3-b447-4a18-b789-b463eb551dcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.