PL EN


2018 | 367 | 102-121
Article title

Przedsiębiorczość a migracje zarobkowe studentów polskich – wybrane wyniki badań

Content
Title variants
EN
Entrepreneurship and work migrations of Polish students – selected research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne gospodarki na świecie rozwijają się dzięki właściwemu kształtowaniu i wspieraniu jednego z czynników wytwórczych, jakim jest praca, a w szczególności przedsiębiorczości mieszkańców kraju. Może być ona rozpatrywana zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym – bardzo ciekawe jest pytanie o to, jak przedsiębiorczość jest związana z migracją. Na tym tle powstała koncepcja zaprezentowanych badań. Podjęto próbę oceny przedsiębiorczości studentów w kontekście ich postaw migracyjnych. Podstawą badań jest teoria planowanego zachowania Ajzena. Przeprowadzono badania ilościowe, które objęły ogólnopolską grupę reprezentatywną. Główną metodą badawczą była analiza zebranego materiału badawczego zgromadzonego na podstawie sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Analiza w tym przypadku skoncentrowała się na próbie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze: czy deklaracje dotyczące migracji po ukończeniu studiów są związane z intencjami przedsiębiorczymi? Dodatkowym pytaniem było: czy posiadanie własnego przedsiębiorstwa determinuje chęć pozostania w kraju zamieszkania? Postawiono przy tym hipotezę o istnieniu zależności pomiędzy deklaracjami migracyjnymi a intencjami przedsiębiorczymi. Do weryfikacji hipotezy obok analizy opisowej otrzymanych wyników badań zastosowano analizę statystyczną z ustaleniem współczynników T Czuprowa i V Cramera.
EN
Modern economies in the world develop thanks to the proper creating and support of the production factor namely labor, and in particular entrepreneurship of the citizens. It can be considered that in the national and international context. In this pattern the question how entrepreneurship is connected with migration is very interesting. The concept of the presented research was created based on this. An attempt was made to assess the entrepreneurship of students in the context of their migration attitudes. The basis of the research is Ajzen’s theory of planned behavior. Quantitative research was carried out on the nationwide representative group. The main research method was the analysis of collected research material on the basis of a diagnostic survey using a questionnaire. The analysis in this case focused on the attempt to answer the given research question: whether declarations regarding migration after graduation are related to entrepreneurial intentions. An additional question was: whether owning a company determines the desire to stay in country of residence. The hypothesis was created: there is a relationship between migration declarations and entrepreneurial intentions. To verify the hypothesis, in addition to the descriptive analysis of the results, statistical analysis was used with the determination of T Czuprov and V Cramer’s T coefficients.
Year
Volume
367
Pages
102-121
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Mikroekonomii
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Ajzen I. (1985), From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior [w:] J. Kuhl, J. Beckmann (eds.), Action Control: From Cognition to Behavior, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, s. 11-39.
 • Ajzen I. (1991), The Theory of Planned Behavior, “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, Vol. 50(2), s. 179-211.
 • Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomiar początkowy absolwentów z rocznika 2014/2015 (2016), Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, https://biurokarier.ur.edu.pl/upload/raporty/raporty/badanie_losw_absolwentw_rocznik_2014-2015_pomiar_pocztkowy.pdf (dostęp: 20.09.2017).
 • Balaz V., Williams A.M. (2007), Path Dependency and Path Creation Perspectives on Migration Trajectories: The Economic Experiences of Vietnamese Migrants in Slovakia, “International Migration”, Vol. 45(2), s. 37-67.
 • Baran G., Bąk J. (2015), Przełomowe innowacje jako sposób rozwoju uniwersyteckiej przedsiębiorczości na przykładzie masowych otwartych kursów online MOOC [w:] M. Maciejewski, B. Pera (red.), Przedsiębiorczość w kontekście globalnym („Przedsiębiorczość Międzynarodowa”, vol. 1, no. 1), Cracow University of Economics, Kraków, s. 9-19.
 • Barwińska-Małajowicz A. (2011), Gotowość migracyjna studentów publicznych szkół wyższych w Polsce i Niemczech na przykładzie regionu Podkarpacia oraz Ostwestfalen-Lippe [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Problemy regionalizmu i globalizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 221, s. 38-47.
 • Barwińska-Małąjowicz A. (2013), Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, CeDeWu, Warszawa.
 • Blume Jensen K., Erjmæs M., Skyt Nielsen H., Würtz A. (2003), Self-Employment Among Immigrants: A Last Resort? Working Paper No 2003-2013, University of Aarhus, Denmark.
 • Bruyat C., Julien P.A. (2000), Defining of a Field of Research in Entrepreneurship, “Journal of Business Venturing”, No. 16, s. 39-56.
 • Brzozowski J., Cucculelli M., Surdej A. (2014), Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs: The Role of Home-country Conditions, “Entrepreneurship & Regional Development”, Vol. 26, No. 7-8, s. 546-573.
 • Cieślik J. (2007), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 71-80.
 • Cieślik J. (2010), Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Cieślik J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Coviello N., McDougall P.P., Oviatt B. (2011), The Emergence, Advance and Future of International Entrepreneurship Research – An Introduction to the Special Forum, “Journal of Business Venturing”, Vol. 26(6), s. 625-631.
 • Da Rin M., Di Giacomo M., Sambenelli A. (2011), Entrepreneurship, Firm Entry, and the Taxation of Corporate Income: Evidence from Europe, “Journal of Public Economics”, Vol. 95(9), s. 1048-1066, dx.doi.org/10.1016/0883-9026(94)90013-2.
 • Daszkiewicz N. (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji [w:] A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej: wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 207-219.
 • Dobiecka A. (2015), Polacy vs Brytyjczycy. W czym jesteśmy lepsi? https://issuu.com/goniec.polski/docs/goniec_polski_wyd._599 (dostęp: 20.01.2018).
 • Etzkowitz H. (2003), Research Groups as ‘Quasi-Firms’: The Invention of the Entrepreneurial University, “Research Policy”, Vol. 32(1), s. 109-121.
 • Gaweł A. (2013), Proces przedsiębiorczy: tworzenie nowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, PWE, Warszawa.
 • Glinka B. (2013), Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Glinka B., Gutkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Glinka B., Pasieczny J. (2015), Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse realizacja, rozwój, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2008), Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, seria „Prace migracyjne”, nr 33(91), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Halik T., Kosowicz A., Marek A. (2009), Imigranci w polskim społeczeństwie, http://www.voxhumana.pl/files/Imigranci[1][1].pdf (dostęp: 20.01.2018).
 • Hurmerinta-Peltomaki L. (2004), Conceptual and Methodological Underpinnings in the Study of Rapid Internationalization [w:] M.V. Jones, P. Dimitratos (eds.), Emerging Paradigms in International Entrepreneurship, The McGill International Entrepreneurship series, Cheltenham, UK, Northampton, MA, Edward Edgar, s. 64-88.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2015 (2016), GUS, Warszawa.
 • Johanson J., Vahlne J.-E. (2009), The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership, “Journal of International Business Studies”, Vol. 40, Iss. 9, s. 1411-1431.
 • Kirzner I.M. (2010), The Meaning of “Economic Goodness”: Critical Comments on Klein and Briggeman, “Journal of Private Enterprise”, No. 25(2), s. 55-85.
 • Kloosterman R.C. (2010), Matching Opportunities with Resources: A Framework for Analyzing (Migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective, “Entrepreneurship and Regional Development”, Vol. 22(1), s. 25-45.
 • Kloosterman R., Rath J. (2001), Immigrant Entrepreneurs in Advanced Economies. Mixed Embeddedness Further Explored, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 27(2), s. 189-201.
 • Korpysa J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich przedsiębiorstw spin-off w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kuratko D.F. (2005), The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, “Entrepreneurship Theory & Practice”, Vol. 29, Iss. 5, s. 577-597.
 • Kurowska M., Szymańska K., Walecka A. (2013), Wewnętrzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach sektora MSP [w:] S. Lachewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach, Wydawnictwo WNT, Łódź.
 • McDougall P.P. (1989), International versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic Behavior and Industry Structure, “Journal of Business Venturing”, Vol. 4, s. 387-400.
 • Mester F. (2000), Zuwanderungen in die Länder der Europäischen Union, Bestimmungsgründe, Folgen und migrationspolitische Implikationen, Selbstverlag des Zentralinstitut für Raumplanung und des Instituts für Siedlungs- und Wohnungswesen der Universität Münster, Band 192, Münster.
 • Möller D. (2002), Migration und ihre Arbeitsmarkteffekte in Deutschland. Analyse für Wanderungen aus Polen nach der EU-Osterweiterung, Europäische Hochschulschriften, Reihe V, Volks- und Betriebswirtschaft, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 • Mynarska M. (2012), Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych, „Studia Psychologica”, nr 12(1), s. 83-100.
 • Nanda R., Khanna T. (2010), Diasporas and Domestic Entrepreneurs: Evidence from Indian Software Industry, “Journal of Economics & Management Strategy”, Vol. 19, No. 4, s. 991-1012.
 • Ndofor H., Priem R. (2011), Immigrant Entrepreneurs, the Ethnic Enclave Strategy, and Venture Performance, “Journal of Management”, Vol. 37(3), s. 790-818.
 • Nowaczyk G., Sobczak A. (2016), Role of Entrepreneurship Education in Higher Education Institutions in the Process of Business Development in Poland [w:] M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (eds.), Entrepreneurship: Antecedents and Effects (“Przedsiębiorczość Międzynarodowa”, vol. 2, no. 2), Cracow University of Economics, Kraków, s. 43-52.
 • OECD (2010a), Entrepreneurship and Migrants. Report by the OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publications, Paris.
 • OECD (2010b), Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries, OECD Publishing, Paris, DOI: 10.1787/9789264095830-en.
 • OECD (2015), The Missing Entrepreneurs 2015: Policies for Self-employment and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris.
 • Praca za granicą (2016), Komunikat z badań Nr 175/2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_175_16.PDF (dostęp: 21.09.2017).
 • Rath J., Kloosterman R. (2000), Outsiders’ Business: A Critical Review of Research on Immigrant Entrepreneurship, “The International Migration Review”, Vol. 34(3), s. 657-681.
 • Rodríguez-Pose A., Hardy D. (2014), Cultural Diversity and Entrepreneurship in England and Wales, CEPR Discussion Paper No. DP10241.
 • Sanders J.M., Nee V. (1996), Immigrant Self-employment: The Family as Social Capital and the Value of Human Capital, “American Sociological Review”, Vol. 61(2), s. 231-249.
 • Shane S., Venkataraman S. (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, “Academy of Management Review”, Vol. 25, No. 1, s. 217-226.
 • Stadnik A. (2012), Zarys przedsiębiorczości imigrantów – wybrane problemy ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 122, s. 265-274.
 • Start na rynku pracy, http://startnarynkupracy.pl/wp-content/uploads/2016/09/Raport-Start-na-rynku-pracy.pdf (dostęp: 22.09.2017).
 • Thurik A.R. (2007), Explaining Entrepreneurship and the Role of Policy: A Framework, The Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Edward Elgar.
 • Timmons J.A. (1999), New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, Irwin/McGraw-Hill, Boston.
 • Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie [Europeanization of Small and Medium-sized Enterprises. International Growth], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wach K. (2015), Entrepreneurship without Borders: Do Borders Matter for International Entrepreneurship, “Problemy Zarządzania”, vol. 14, nr 1, cz. 2, s. 82-92.
 • Wach K., Wehrmann C. (2014), Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields (chapter 1) [w:] A.S. Gubik, K. Wach (eds.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, University of Miskolc, Miskolc, s. 9-22.
 • Zhou M. (2009), Contemporary Chinese America: Immigration, Identity, and Community Transformation, Temple University Press, Philadelphia, Pa.
 • Zimmermann K.F., Hinte H. (2005), Zuwanderung und Arbeitsmarkt: Deutschland und Dänemark im Vergleich, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • [www 1] Brzozowska A., Przedsiębiorczość imigrantów wietnamskich w Polsce, http://docplayer.pl/8849982-Przedsiebiorczosc-imigrantow-wietnamskich-w-polsce.html (dostęp: 19.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-db3a8c85-f479-4b6b-ad6e-b8ebcdf2ac84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.