PL EN


2018 | 375 | 84-101
Article title

Sezonowość zgonów na choroby układów krążenia i oddechowego w Polsce w latach 2013-2015

Content
Title variants
EN
Seasonal fluctuations of number of deaths for circulatory and respiratory system diseases in Poland in 2013-2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Liczba zgonów na choroby układów krążenia i oddechowego wykazuje zazwyczaj znaczące wahania sezonowe związane ze zmianami pogodowymi, jednak w miarę polepszania się poziomu życia, a przede wszystkim poziomu opieki zdrowotnej amplituda wahań sezonowych liczby zgonów na te choroby maleje. Zjawisko takie zaobserwowano w wysoko rozwiniętych krajach, takich jak Niemcy czy Stany Zjednoczone Ameryki. Celem badania było określenie wahań sezonowych liczby zgonów na wybrane choroby układów krążenia i oddechowego w Polsce. Zastosowano sposób standaryzacji czasowych danych demograficznych zaproponowany przez autorkę, co pozwala na porównywanie wskaźników sezonowości w różnych populacjach. Okazało się, że zgony na wyżej wymienione choroby wykazują w Polsce wyraźne wahania sezonowe zróżnicowane według płci oraz w przekroju miasto-wieś. Dla obu rodzajów chorób zaobserwowano na ogół nasilenie zgonów w miesiącach styczeń-marzec oraz spadek tej liczby w miesiącach czerwiec-wrzesień. Otrzymane wyniki mogą mieć znaczenie dla profilaktyki rozważanych chorób.
EN
Number of deaths for circulatory and respiratory system diseases usually reveals significant seasonal fluctuations influenced by weather changes, but as the standard of living increases, the amplitude of the fluctuations decreases. The phenomena were observed in highly developed countries like Germany or United States. The purpose of the study is determination of the seasonal fluctuations in the number of deaths for circulatory and respiratory system diseases in Poland. There was applied the method of standardization of demographic time series proposed by the author, whose advantage is that it makes it possible comparison of the seasonal indices in different populations. It turned out that the number of deaths from the considered causes reveals distinct seasonal fluctuations differentiated, according to gender and urban-rural areas. Number of deaths for the both kinds of diseases intensifies from January to March and decreases from June to September. The results can be important in prevention of the considered diseases.
Year
Volume
375
Pages
84-101
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
References
  • Cierniak-Piotrowska M., Marciniak G., Stańczak J. (2015), Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia [w:] Z. Strzelecki, J. Szymborski (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/426/248/1/81_gp_rrl_2015_monografia_kardiologiczna.pdf (dostęp: 21.09.2017).
  • Dyskusja po Sesji I. Prof. Zatoński (do autoryzacji) (2015) [w:] Z. Strzelecki, J. Szymborski (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
  • GUS (2017), Rocznik demograficzny, Warszawa.
  • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M. (2004), Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, Warszawa.
  • Mielecka-Kubień Z. (2006), Estimation of Seasonal Indices of Vital Processes Based on Standardized Data, „Przegląd Statystyczny”, nr 53(2), s. 68-85.
  • Wojtyniak B. (2015), Choroby układu krążenia jako priorytet zdrowia publicznego; Polska, Europa [w:] Z. Strzelecki, J. Szymborski (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/zamowieniapubliczne/426/248/1/81_gp_rrl_2015_monografia_kardiologiczna.pdf (dostęp: 21.09.2017).
  • Wolanin A. (2013), Warunki meteorologiczne a zgony mieszkańców wsi na przykładzie gminy Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie), „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine”, vol. 16, nr 1, s. 28-34.
  • [www 1] http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ (dostęp: 21.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-db96261b-b6a8-40ef-b7bc-f12ed240c31a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.