PL EN


2017 | 323 | 54-65
Article title

Logistics policy as an support element of competitive regions of the European Union

Authors
Content
Title variants
PL
Polityka logistyczna jako element wsparcia konkurencyjności regionów Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problem of the article concerns the question of logistics policies, as part of the support competitive regions of the European Union. The structure of their subject matter includes issues related to the identification and classification of theoretical disparities in the region’s competitiveness, determinants of competitiveness and regional development, as well as the importance of logistics policies and objectives of determinants and relationships in the European Union. The author puts forward the following research hypothesis – the right logistic policy (with defined properties) supports the development of the regions of the European Union.
PL
Problematyka artykułu dotyczy zagadnienia polityki logistycznej jako elementu wsparcia konkurencyjności regionów Unii Europejskiej. Struktura podejmowanej problematyki obejmuje zagadnienia związane z identyfikacją i klasyfikacją dysproporcji teoretycznych w konkurencyjności regionu, czynników warunkujących konkurencyjność i rozwój regionów, a także znaczenie polityki logistycznej oraz celów determinant i relacji w Unii Europejskiej.
Year
Volume
323
Pages
54-65
Physical description
Contributors
author
 • University of Economics in Katowice. Faculty of Economics. Department of Transport
References
 • Borysa M. (2004), Gospodarka i polityka przestrzenna, WSSE, Warszawa.
 • Figura J. (2013), Taksonomia w polityce logistycznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Gorzelak G. (2004), Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(18), pp. 37-72.
 • Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1, pp. 25-48.
 • Herodowicz T. (2014), Środowiskowe uwarunkowania rozwoju regionalnego – kontekst teoretyczny, „Folia Pomeranae Universitatis Technolniae Stetinensis. Oeconomica”, nr 313(76)3, pp. 57-72.
 • Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 • Skowrońska A. (2013), Polityka transportowa czy polityka logistyczna? „Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu”, vol. 15, nr 2, pp. 19-31.
 • Wieloński A. (2004), Lokalizacja działalności gospodarczej: teoretyczne podstawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Witkowski J. (2004), Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa [w:] M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Zajdel M. (2011), Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXIII, s. 397-421.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dbc09384-d8c2-4696-84db-e4187140609d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.