PL EN


2016 | 279 | 178-187
Article title

Małe miasto i wieś - przemiany formy urbanistycznej

Authors
Content
Title variants
EN
A small town and village - urban form transformations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany przestrzenne małych miast i obszarów wiejskich w ostatnich latach w znaczący sposób wpływają na rozwój i formę urbanistyczną. Interesującym przykładem zachodzących zmian są tereny wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie małych ośrodków miejskich. Ze względu na bliską odległość i bezpośrednie relacje z miastem obszary te stanowią naturalny kierunek rozwoju miast i miejsce lokalizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych. Ma to wpływ na przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej i zmianę dotychczasowego charakteru obszarów wiejskich. Wieś podmiejska staje się pewną „nową formą urbanistyczną”, zachowując z jednej strony częściowo otwarty charakter krajobrazu, z drugiej – wytwarzając nowe formy zabudowy i strefy funkcjonalne charakterystyczne czasami tylko dla miast. Celem artykułu jest przedstawienie na wybranym przykładzie zachodzących przemian w tkance małego miasta i obszarach wsi podmiejskich. Analizie poddana zostanie struktura funkcjonalno przestrzenna, układ komunikacji, zagadnienia kompozycyjne, w tym elementy integrujące i forma zabudowy. Może pozwolić to na odpowiedź, czy obecne kierunki rozwoju małych miast przyczyniają się do racjonalnego kształtowania ich przestrzeni, a także budowania nowych relacji kompozycyjno- przestrzennych z towarzyszącymi im obszarami wiejskimi.
EN
Spatial transformations of small towns and rural areas influence their developments and urban form during last years. The interesting example of undergoing changes are rural areas situated in the direct neighbourhood of small towns. In terms of short distances and direct relationships with a town, these areas make a natural direction of town development. As well as it creates new places for investments. Moreover this process has a big influence on spatial, functional and structural transformations of these rural areas. As a result, a suburban village is becoming so-colled „new urban form”. It party preserves its open landscape, but on the other hand, it creates new construction forms typical of a town. The aim of this paper is to present ongoing changes in a small town and suburban villages. There were anlyzed: functional and spatial structure, communications system, composition issues, integrating elements and building forms. The results of this analysis can help to answer, if present directions of small town development will cause a rational shaping of their spaces.
Year
Volume
279
Pages
178-187
Physical description
Contributors
 • Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Miast i Regionów
References
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K. (1986), Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Bagiński E. (1998), Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Wrocław.
 • Bański J. (2007), Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich - diagnoza, rekomendacje dla KPZK, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Bartkowicz B. (2005), Problemy harmonizowania przestrzeni polskich miast i obszarów w świetle wewnętrznych uwarunkowań oraz integracji z Unią Europejską, "Czasopismo Techniczne", z. 2-A, Kraków.
 • Chmielewski J.M. (2005), Przestrzeń publiczna w teorii urbanistyki [w:] Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe", nr 10.
 • Gąsowski T. i in. (red.) (2012), Myślenice. Monografia miasta, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Myślenice-Kraków.
 • Janus J. (2011), Ocena zmian struktury przestrzennej wsi Lipnica Wielka będących efektem scalenia gruntów, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 2, PAN, Oddział w Krakowie.
 • MPZP Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia, uchwała nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach.
 • MPZP Osieczany uchwała nr 44/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach.
 • MPZP Jawornik uchwała nr 38/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach.
 • MPZP Polanka uchwała nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach.
 • MPZP Myślenice centrum uchwała nr 2008/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach.
 • Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Myślenice na lata 2007-15.
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Myślenice na lata 2008-13.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myślenice 2010.
 • Wójcik M. (2009), Wybrane koncepcje wsi we współczesnych badaniach geografii społecznej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", vol. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dc099b84-ec6d-4362-b55f-54e76982e99b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.