PL EN


2018 | 358 | 212-220
Article title

Model finansowania samorządu terytorialnego w Polsce

Content
Title variants
EN
The model of the financing local government in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie – na podstawie danych empirycznych – istniejącego w Polsce modelu finansowania samorządu terytorialnego. Przed jego identyfikacją scharakteryzowano od strony teoretycznej istniejące modele, nawiązując jednocześnie do jednego z podziałów systemu samorządu terytorialnego. Następnie opisano najważniejsze własności modelu zdecentralizowanego, mieszanego i scentralizowanego. W badaniach empirycznych posłużono się podstawową cechą różniącą wymienione modele, którą jest udział dochodów własnych w ujęciu wąskim (sensu stricto) w dochodach ogółem. Na podstawie wielkości wskaźnika uzyskanego z 5 lat (2012-2016) stwierdzono, że w powiatach i województwach występuje model scentralizowany, a w gminach mieszany. Liczba i łączna wielkość budżetów tych ostatnich przesądza o tym, że model mieszany jest charakterystyczny także dla całego podsektora samorządowego w Polsce.
The article analyzes local government financing model existing in Poland. Before its definition, the existing models were characterized from the theoretical point of view, at the same time referring to one of the divisions of the local government system. Next, the most important properties of the decentralized, mixed and centralized model were described. In empirical research, the basic feature that differentiates the aforementioned models (which is the share of stricto sense own revenues in total revenues) was used. On the basis of the size of the obtained indicator, it was found that in poviats (districts) and voivodships (provinces) there is a centralized model and mixed in communes. The number and total size of the budgets of the latter determines that the mixed model is characteristic for the entire local government sub-sector in Poland.
Year
Volume
358
Pages
212-220
Physical description
Contributors
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Zarządzania
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2005), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 • Guziejewska B. (2006), Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania, „Samorząd Terytorialny”, nr 5.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Kukovič S., Haček M., Bukovnik A. (2016), The Issue of Local Autonomy in the Slovenian Local Government System, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government”, Vol. 14, No. 3.
 • Miszczuk M. (2005), Ewolucja kryteriów subwencjonowania gmin w Polsce w latach 1991-2004 [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe nr 1083, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Miszczuk M. (2009), Modele system finansowego samorządu terytorialnego w wybranych krajach [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 2, Prace Naukowe nr 39, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Popławski M. (2007), Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, Grado, Toruń.
 • Sekuła A. (2017), Rezerwa subwencji ogólnej w systemie finansowania samorządu terytorialnego [w:] L. Patrzałek, H. Kociemska (red.), Relacje fiskalne: państwo – samorząd terytorialny, Prace Naukowe nr 485, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Sellers J., Lindström A. (2007), Decentralization, Local Government, and the Welfare State, „Governance”, Vol. 20, Iss. 4.
 • Sochacka-Krysiak H., red. (2008), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sześciło D. (2016), O powikłanej decentralizacji. Instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4(38).
 • [www1] Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl (dostęp: 30.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dca59004-fade-49fa-a293-5d4ccac97a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.