PL EN


2016 | 273 | 109-118
Article title

Decentralizacja fiskalna - dobre praktyki a doświadczenia polskie

Content
Title variants
EN
Fiscal decentralization - good practices and Polish experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę decentralizacji fiskalnej w ujęciu teoretycznym oraz konsekwencji jej praktycznej implementacji w Polsce. Rozważania mają charakter przeglądowo-dyskusyjny. Opisano dobre praktyki decentralizacji w ujęciu instytucji międzynarodowych oraz niedoskonałości decentralizacji w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich radnych. Wyniki rozważań wskazują na lukę decentralizacji w Polsce po stronie lokalnych dochodów podatkowych, czego konsekwencją jest powstawanie i utrwalanie iluzji fiskalnych.
EN
The paper presents problems of fiscal decentralization in theoretical dimension and its consequences in practical implementation in Poland. Considerations are the review and debatable nature. The best practices in fiscal decentralization formulated by international institutions were described and the gap in the process in Poland in the light of questionnaires completed by polish councillors. The conclusions suggest a gap in fiscal decentralisation from the local taxation point of view what results in creation and perpetuation of fiscal illusion.
Year
Volume
273
Pages
109-118
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Bahl R. (1999), Implementation Rules for Fiscal Decentralization, International Studies Program, Georgia State University, Atlanta.
 • Bosch N., Suárez-Pandiello J. (1993), Fiscal Perception and Voting, "Environment and Planning C: Government and Policy", Vol. 11.
 • Brener A., Drazen A. (2004), Political Budget Cycles in New versus Established Democracies, NBER Working Paper, No. 10539, June.
 • Dębowska-Romanowska T. (2014), Dylematy przekształceń ustroju finansów lokalnych, "Finanse Komunalne", nr 1-2.
 • Gajl N. (1993), Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa.
 • Greene J.E. (2012), Public Finance. An International Perspective, World Scientific Publishing C., Singapore.
 • Guziejewska B. (2013), Intergovernmental Fiscal Relations. Theoretical Aspects and Poland's Experience, Financial Internet Quarterly "e-Finanse", Vol. 9, No. 3, www.e-finanse.com.
 • Guziejewska B. (2015), Designing a Revenue Structure in Local Self-government Entities in Poland: Taxes versus Grants, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 10, Iss. 3.
 • Guziejewska B. (2016), Theoretical Dimensions of Fiscal Illusions in Local Government Finance, "Journal of Economics, Business and Management", Vol. 4, No. 3.
 • Hillman A.L. (2009), Public Finance and Public Policy. Responsibility and Limitations of Government, 2nd ed., Cambridge University Press.
 • Intergovernmental Fiscal Relations (2001), World Bank Decentralization Topics, http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm (dostęp: 15.02.2016).
 • Joumard I., Kongsrud P.M. (2003), Fiscal Relations across Government Levels, "OECD Economic Studies", No. 36.
 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 849.
 • [www 1] http://www.imf.org/external/index.htm (dostęp: 15.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dd0bf888-1346-4d7d-a39f-81da985e138f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.