PL EN


2016 | 292 | 158-170
Article title

Aktywność zawodowa kobiet posiadających dzieci w Polsce w latach 2010-2014

Content
Title variants
EN
Activity of professional women with children in Poland in the years 2010-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktywność zawodowa kobiet systematycznie w Polsce rośnie. Wynika to z przeobrażeń rynku pracy, zmian preferencji życiowych kobiet, wzrostu poziomu ich wykształcenia czy kapitałowego systemu emerytalnego, w którym zgromadzony kapitał decyduje o przyszłej emeryturze. Poziom aktywności zawodowej kobiet jest w Polsce silnie determinowany przez posiadanie potomstwa. Wraz z liczbą dzieci poziom tego wskaźnika znacząco spada. W przypadku kobiet nieposiadających dzieci w 2014 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 73,3%, a już w przypadku posiadających troje i więcej dzieci zaledwie 54%. W artykule omówiony zostanie wpływ posiadania dziecka na aktywność zawodową kobiet w świetle teorii ekonomii, badań danych statystycznych oraz wyników raportu Bilans Kapitału Ludzkiego 2015.
EN
The professional activity of women in Poland is growing steadily. This is due to the transformation of the labour market, changes in the preferences of life of women, increase their level of education, whether funded pension system, which determines the accumulated capital of a future retirement. The level of activity of women in Poland is strongly determined by having children. With the number of children, the level of this ratio drops significantly. In the case of women with children in 2014. Employment rate stood at 73.3%, as is already the case with 3 or more children only 54%. This article will discuss the impact of having a child on the professional activity of women in the light of economic theory, research, statistical data and report results Human Capital in 2015.
Year
Volume
292
Pages
158-170
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
References
 • Becker G. (1996), A Theory of the Allocation of Time, „Economic Journal”, No. 75(299).
 • Becker G. (1981), A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Czarnik Sz., Turek K. (2015), Bilans Kapitału Ludzkiego, tom 3: Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, PARP Warszawa.
 • Dijkstra G., Plantega J. (2003), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Giddens A. (2010), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gronau R. (1980), Home Production, a Forgotten Industry, „The Review of Economics and Statistics”, No. 62(3).
 • Moffitt R. (1984), Profiles of Fertility, Labour Supply and Wages of Married Women: A Complete Life Cycle Model, „Review of Economic Studies”, No. 51(2).
 • Otto N. (1995), Fertility and Division of Work in the Family [w:] E. Kuiper, J. Sap (eds.), Out of Margin: Feminis Perspectives on Economics, London-New York.
 • Rosen A. (1993), An Equilibrium Search, Matching Model of Discrimination, FIEF, Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm.
 • Rękas M. (2014), Sytuacja zawodowa ludności w Polsce w latach 2010-2012 z uwzględnieniem płci i wieku [w:] D. Kotlorz, A. Przybyłka (red.), Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, nr 196.
 • [www 1] http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp 21.09.2015).
 • [www 2] stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dd401f38-c571-4f99-8e5f-c24558f127f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.