PL EN


2016 | 275 | 131-140
Article title

Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 i sposoby jego ograniczania

Authors
Content
Title variants
EN
Public debt local in years 2012-2014 and ways of its limiting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla jednostek samorządu terytorialnego jednym z najważniejszych problemów o charakterze finansowym i ekonomicznym jest nadmierny dług publiczny. Jednostki samorządu terytorialnego, realizując zadania, a więc dokonując określonych wydatków budżetowych, korzystają z finansowania zewnętrznego. Celem artykułu jest scharakteryzowanie wysokości i źródeł powstania długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego oraz skutecznych sposobów jego ograniczania. Wnioski sformułowano głównie na podstawie analizy danych liczbowych za lata 2012-2014 zawartych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych, oraz odpowiednich przepisach prawa regulujących kwestie zadłużenia.
EN
For local self-government units one of the most important issues of financial and economic is excessive public debt. Local government units carrying out the task, and so making specific budget expenditure rely on external financing. The aim of this article is to characterize the amount and sources of debt of local government units and effective ways of limiting it. The conclusions were formulated mainly on the basis of the analysis of the figures for the years 2012-2014 included in the annual budget and financial, as well as the relevant provisions of the law governing the debt.
Year
Volume
275
Pages
131-140
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Bitner M. (2013), Reguły fiskalne ograniczające zaciągnięcie długu przez jednostki samorządu terytorialnego - analiza prawno-porównawcza, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 • Brożek A. (2015), Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego [w:] M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Network Solutions, Słupsk.
 • Duda M. (2014), Dług publiczny i praktyczne problemy realizacji procedur ostrożnościowych, "Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law", nr 1.
 • Jędrzejczyk M. (2014), Rola wieloletniej prognozy finansowej, jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy, "Nieruchomości Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 40.
 • Konsek-Wojnar M., Surówka K. (2001), Finansowanie deficytu budżetowego z problem granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] A. Harańczyk (red.), Samorząd Terytorialny. Zadania. Gospodarka. Rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, "Biuro Analiz Sejmowych", nr 21.
 • Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piekunko-Mantiuk I. (2008), Zarządzanie płynnością finansowa w gminach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Polarczyk K. (2005), Zakres długu publicznego. Definicje i statystyka, Raport, nr 234, Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • Walczak D., Pietrzak M.B. (2011), Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, jaki istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów JST za 2012, 2013, 2014 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Wieloletnie Prognozy Finansowe na lata 2014-2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • [www 1] http://www.britannica.com/topic/public-debt (dostęp: 21.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e11c45bf-e231-4403-8e0c-33d7f15205fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.