PL EN


2016 | 294 | 212-224
Article title

Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce

Content
Title variants
EN
Proposals for changes in taxing of agricultural incomes in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena konsekwencji fiskalnych czterech różnych wariantów wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie (nawiązujących do propozycji środowisk eksperckich oraz projektu Ministerstwa Finansów z czerwca 2013 r.) i sformułowanie na tej podstawie własnych rekomendacji w zakresie docelowego modelu opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce. Głównym wnioskiem jest to, że wszystkie scenariusze zmian prowadzić będą do zwiększenia poziomu obciążeń podatkowych gospodarstw rolnych w stosunku do obecnie opłacanego podatku rolnego. Jednocześnie najbardziej optymalnym scenariuszem reformy okazuje się objęcie dochodów rolniczych aktualnie obowiązującym podatkiem progresywnym (przy wyłączeniu z opodatkowania dopłat bezpośrednich i zaliczeniu podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów).
EN
The purpose of the article is an evaluation of potential fiscal results of four various options of taxing agricultural incomes in Poland based on assumptions of the most popular proposals announced by the experts and the draft of the personal income tax act dating from 2013. Conducted analysis demonstrates that all of the new solutions would increase of the tax burden compared with agricultural tax currently paid. The most optimal options of the reform would be including agriculture incomes in the scope of the current progressive income tax (with the exclusion of EU direct payments and inclusion of property tax tin tax deductible expenses).
Year
Volume
294
Pages
212-224
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Bień A., Nowecki G. (1995), Kataster i podatek do nieruchomości, cz. I − III, „Monitor Podatkowy”, nr 2-4.
 • Chojna-Duch E. (1992), Kształtowanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, „Samorząd Terytorialny”, nr 3.
 • Cholewa I., Nachtman G. (2014), Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 2.
 • Dziemianowicz R. (2007), Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Etel L., Ruśkowski E., Stankiewicz J. (1994), Prawo podatkowe, Białystok.
 • FADN (2014), Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, Warszawa.
 • Goraj L., Neneman J., Zagórski M. (2014), Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 • Józwiak W., Jagła W. (2011), Projekcja zmian w obciążeniach finansowych gospodarstw rolnych osób fizycznych i ich skutki, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacji Gospodarki Żywnościowej”, nr 94.
 • Kobielski W. (2015), Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (1998), Biała księga podatków, „Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów”, nr 5.
 • Nowecki G. (1996), Kataster i system katastralny – cykl artykułów, „Przegląd Podatkowy”, nr 5-12.
 • Obrębska D. (1994), Reforma podatku od nieruchomości – kataster i podatek katastralny, „Monitor Podatkowy”, nr 5.
 • Pawłowska-Tyszko, red. (2015), Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa 2015.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. z 2014, poz. 1037.
 • Szymecka-Wesołowska A. (2010), O potrzebie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników – głos w dyskusji, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 36.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jednolity – Dz. U. z 2013, poz. 1381 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998, nr 144, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.
 • Wasilewski M., Gruziel K. (2008), Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych – koncepcja i skutki, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1.
 • Wójtowicz K. (2014), Doświadczenia wybranych państw UE w dziedzinie opodatkowania dochodów rolniczych – wnioski dla Polski [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Założenia do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z działalności rolniczej oraz zmianie innych ustaw. Projekt z dnia 4 czerwca 2013 r.
 • [www 1] http://fadn.pl (dostęp: 10.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e128bb36-f272-4151-9113-1176449fde25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.