PL EN


2017 | 333 | 226-235
Article title

Elementy zarządzania cenami transferowymi w aspekcie obszarów zastosowań rachunkowości

Content
Title variants
EN
Transfer prices management in the aspect of application areas of accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu za cel przyjęto poznanie i ocenę elementów zarządzania dokumentacją cen transferowych w aspekcie zależności występujących między zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego oraz nowych obszarów zastosowań rachunkowości. Położono nacisk na rozpoznanie kluczowych obszarów zastosowania systemu rachunkowości w zidentyfikowaniu, zorganizowaniu, dostosowaniu i zarządzaniu dokumentacją w zakresie cen transferowych. Całość prezentowanych rozważań podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwsza część opracowania eksponuje problematykę roli rachunkowości w procesie generowania informacji o określonych cechach jakościowych. Rozważania zaprezentowane w części drugiej charakteryzują obszary stosowania rachunkowości w kontekście konstrukcji cen transferowych i związanej z nimi dokumentacji. Zastosowanymi metodami badawczymi są studia literaturowe, analiza regulacji prawnych oraz analiza opisowa.
EN
The purpose of this article is recognition and evaluation of transfer prices management elements in the aspect of relations between changing tax law regulations and new application areas of accounting. The article is focused on the recognition of key areas of accounting system application in the aspect of identification, organization, adaptation and management of transfer prices documentation. All presented considerations are divided in two main parts. The first part of the article describes the role of accounting in the process of generating information with specified quality characteristics. The second part describes application areas of accounting in the context of transfer pricing and transfer prices documentation. Research methods applied in the article are literature studies, analysis of legal regulations, descriptive analysis.
Year
Volume
333
Pages
226-235
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Ignatowski R. (2014), Pojęcie dochodów, przychodów i zysków według MSSF i analiza praktyki ich prezentacji w sprawozdaniach finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 136.
 • Jaruga A., red. (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości – wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Krzywda D. (1999), Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Messner Z. (2001), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Micherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Micherda B., red. (2007), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1998), Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Świetla K. (2008) Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych jako podstawa MSSF, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 768.
 • Ustawa (1997) z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.
 • Ustawa (2014) z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U., poz. 1100.
 • Ustawa (2015) z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., poz. 1932.
 • [www1] www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/ (data dostępu: 02.03.2017).
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2016) [w:] Standardy MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e1681f35-6ad7-4b6b-903f-7b2e3bd5cd77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.