PL EN


2016 | 299 | 33-47
Article title

Wpływ wartości godziwej na wycenę „wartości firmy” na przykładzie transakcji przejęcia w sektorze bankowym

Content
Title variants
EN
Impact of fair value on goodwill assessment in case of a transaction of acquisition in the banking sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartość godziwą wprowadzono do rachunkowości stosunkowo niedawno. Jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej. Chociaż założenia tej metody są słuszne, to jednak w praktyce szacowanie wartości godziwej nierzadko okazuje się trudne i niejednoznaczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wycena aktywów i zobowiązań według wartości godziwej konieczna jest także w celu ustalenia tzw. wartości firmy przy transakcjach przejęcia innej jednostki lub jej zorganizowanej części. Celem artykułu jest wskazanie, jak bardzo może się różnić wycena bilansowa od wartości godziwej poszczególnych elementów bilansu przygotowana na potrzeby przejęcia innej jednostki. Które elementy charakteryzują się największymi rozbieżnościami i z czego to wynika? Odpowiedzi na te pytania dostarczą dane dotyczące transakcji przejęcia Kredyt Banku S.A. przez BZ WBK S.A. W pracy wykorzystano analizę porównawczą danych finansowych.
EN
The fair value was introduced into the accounting relatively recently. It is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled at arm’s length transaction. Assumptions for this method are correct, but in practice, the estimation of fair value often proves difficult and ambiguous. In accordance with current regulations, valuation of assets and liabilities at fair value is also necessary to establish the so-called “goodwill” for transactions of acquisition of another company or its organized part. The aim of the article is to show how much a balance sheet valuation can differ from a fair value of the individual elements of a balance sheet prepared for the purpose of acquisition of another company. Which elements have the highest disparities and what is their source? An answer to these questions will be found in the data regarding the acquisition of Kredyt Bank SA by BZ WBK SA. The study was based on a comparative analysis of financial data.
Year
Volume
299
Pages
33-47
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Barth M. (2006), Including Estimates of the Future in Today’s Financial Statements, BIS Working Papers, No. 208.
 • Becher D.A., Campbell T.L. (2005), Interstate Banking Deregulation and the Changing Nature of Bank Mergers, „The Journal of Financial Research”, No. 28.
 • Block S. (2007), Bank Mergers and Valuation: An Empirical Study, „Bank Accounting & Finance”.
 • Cornett M.M., Tehranian H. (1992), Changes in Corporate Performance Associated with Bank Acquisitions, „Journal of Financial Economics”, No. 31.
 • Cybo-Ottone A., Murgia M. (2000), Mergers and Shareholder Wealth in European Banking, „Journal of Banking and Finance”, No. 24.
 • Herdan A. (2008), Fuzje i przejęcia… Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hooke J.C. (2002), Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcje? Liber, Warszawa.
 • Raiman R.A. (2007), Fair Value Accounting and the Present Value Fallacy: The Need for an Alternative Conceptual Framework, „The British Accounting Review”, No. 39.
 • Roczny raport 2013 Banu Zachodniego WBK S.A., http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/sprawozdanie-finansowe/archiwum/roczne/sprawozdanie-finansowe-roczne.html (dostęp: 10.03.2016).
 • Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku, http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/sprawozdanie-finansowe/sprawozdania-kredyt-banku/sprawozdanie-finansowe-kredyt-banku.html (dostęp: 15.03.2016).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e2544bb0-e1f3-4007-b0a2-79b56074ebd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.