PL EN


2016 | 276 | 186-196
Article title

Sektorowe aspekty nierównomierności wytwórczych w państwach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Sectoral aspects of disparities in production between European Union countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu analizom poddaje się sektorowe aspekty dysproporcji w wytwarzaniu wartości dodanej brutto na mieszkańca występujących pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Dokonuje się oceny znaczenia zróżnicowań międzysektorowych i wewnątrzsektorowych w układzie 10 agregatów branżowych. Tym samym określa się wagę w procesach rozwojowych tych dwóch przyczyn niespójności gospodarczej. Podejmuje się także próbę identyfikacji branży cechujących się największymi dysproporcjami wytwórczymi między państwami członkowskimi, jak i tych, w ramach których nierówności pozostają najmniejsze. Analizy przyjmują charakter dynamiczny, tym samym zwracając uwagę na tendencje w kształtowaniu się dysparytetów wewnątrzunijnych w układzie sektorowym. Wyniki badań pozwalają powiązać procesy konwergencyjne w Unii Europejskiej po 2004 r. ze zmianami strukturalnymi poziomu branżowego i kierują uwagę na realne wyniki dążeń integracyjnych.
EN
Sectoral aspects of disparities in gross value added per capita between European Union countries are analysed in the study. The assessment of significance of differences within sectors and between sectors, which are specified as 10 branches, is made. Thus the importance of these two reasons of economic disparities is specified. An attempt to identify branches characterised by the highest and the lowest differences in production between EU members is taken as well. The analyses adopt a dynamic approach and focus attention on tendencies in disparities in EU in sectoral dimension. Results of research allow to relate convergence processes in EU since 2004 year to structural changes at a branch level and pay attention to real effects of integration aims.
Year
Volume
276
Pages
186-196
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Mikroekonomii
References
 • Foster J., Seth S., Lokshin M., Sajaia Z. (2013), A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality. Theory and Practice, The World Bank, Washington, DC.
 • Jabkowski P. (2009), Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne [w:] K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Socjologia, nr 65, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 26-41.
 • Klodt H. (1995), Productivity Growth in Service and Non-Service Industries: Implications for Convergence [w:] E. Felli, F. C. Rosati, G. Tria (eds.), The Service Sector: Productivity and Growth, Physica Verlag, Rome.
 • Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2014), Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39 (3).
 • Kozak Z. (2001), Ekonomia zacofania i rozwoju, Monografie i Opracowania, nr 477, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Piketty Th. (2015), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sassi M. (2011), Convergence across the EU Regions: Economic Composition and Structural Transformation, "International Advances in Economic Research", Vol. 2, No. 17(1), s. 101-115.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/DEMO_PJAN (dostęp: 23.07.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/nama_nace10_c (dostęp: 23.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e2d4c6a1-0c55-4b51-aa94-92365ce75d24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.